Capitolul 6: Comorile Regelui îngropate de hoți

12 Aprilie (II)

Iubirea mea scumpă...

Cât ești de dulce, cât ești de specială... a trebuit doar să închid ochii, să mă gândesc la tine și ochii mei și-au revenit... nici măcar nu-mi dădusem seama ce se întâmplase... de fapt ochii mei strigau după tine... le lipsea chipul tău... superb.

După ce le-am dat ce și-au dorit, s-au liniștit și mi-au zâmbit... e atât de simplu... trebuie doar să închid ochii și te văd... adorabilă, minunată... superbă, așa cum doar tu întotdeauna poți să fii.

Te iubesc... și tot ce am și sunt tânjește după tine ca după Paradis... Paradis găsesc în ochii tăi, pe chipul tău, în zâmbetul tău, pe rozul buzelor tale... Paradis găsesc în tot ceea ce ești... ești toată roz... te iubesc.

Știu cum se sfârșește capitolul 5, în câteva paragrafe, și știu și cum începe și următorul capitol... am văzut pe tine... când am închis ochii... ceva se sfârșește, continuă și începe frumos... așa cum cu privirea... părăsind ochii tăi în jos, trecând peste năsucul tău, dau de buzele tale... totul e frumos... nimic nu se sfârșește din frumos... în toate direcțiile te sfârșești, continui și începi frumos... așa te iubesc... fără început și fără de sfârșit.

Îți mulțumesc pentru prezența ta continuă... că-mi umpli viața cu sens, farmec, zâmbet și cu multe nuanțe de roz... rozul din privirea ta, rozul din zâmbetul tău, rozul din tot ceea ce ești... Roza, te iubesc!

Imediat o să mă apuc de lucru... ca un tren pe calea destinului meu... vin cu viteza stelelor... vin spre tine... locul de unde am plecat, locul în care trebuie să ajung... vin spre tine... iubire... Paradis.

Bebi dulce, te iubesc... te țin de mână în universul meu... să zburzi, să râzi, să fii iubită, să cânți și să dansezi... iubire... iubirea mea pentru tine... iubirea stelelor pentru noi... iubirea dintre noi. Te sărut cu roz oriunde... oriunde briza Paradisului te atinge!


După înviere Omul Purpuriu a mai zăbovit împreună cu apropiații Săi patruzeci de zile pe Pământ. El li S-a arătat și le-a explicat profețiile cu privire la El, întâi l-a doi dintre a-I Săi ce se aflau pe drumul spre Emaus. Erau triști când Străinul li s-a alăturat pe drum și i-a întrebat despre ce vorbesc. Ei i-au răspuns: „Tu ești singurul străin aici, în Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea?... Ce s-a întâmplat cu Omul Purpuriu, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Celui-ce-Este și înaintea întregului norod. Cum preoții cei mai de seamă și mai-marii noștri L-au dat să fie osândit la moarte și L-au răstignit? Noi trăgeam nădejde că El este Acela care va izbăvi pe Israel, dar, cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri.”

Este de remarcat răspunsul pe care Omul Purpuriu l-a oferit acestor doi dintre micuții Lui, care acum se credeau fără Păstor: „‘Nu trebuia să sufere Mesia aceste lucruri și să intre în slava Sa?’ Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El.”... ce le-a explicat? Le-a vorbit despre tronul lui David sau despre Mielul sacrificat de Paște? Până la urmă, în toate scrierile lui Moise nu găsește nimic despre «David», despre eliberatorul care trebuia să vină. Din primele cuvinte scrise de Moise găsim mielul, haina celor doi, ce fuseseră amăgiți de șarpe și s-au găsit a fi goi, cu nevoie de un Salvator. În primele cuvinte ale lui Moise se găsește promisiunea că Sămânța femeii avea să zdrobească capul șarpelui. Mai târziu, cu ocazia ieșirii din Egipt, e lăsat scris de Moise, cum sângele de miel, întins ca semn pe stâlpii ușii, urma să asigure protecția de la nimicire a tuturor întâilor născuți ai lui Israel. El, Omul Purpuriu a fost Ușa mânjită de sânge de Om nevinovat. „Eu-Sunt Ușa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit; va intra și va ieși și va găsi pășune... Eu am venit ca oile să aibă viață, și s-o aibă din belșug... Mai am și alte oi, care nu sunt din staulul acesta; și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, și va fi o turmă și un Păstor.”

În cele patruzeci de zile, El a explicat apropiaților Săi că așa trebuia să se întâmple... trebuia să moară, era singura șansă de salvare și viață din belșug, viață veșnică pentru toți. Le-a explicat că întreg sistemul ceremonial de la Templu, fiecare jertfă și fiecare element sacramental arătau spre El: Pâinea vieții, Apa vieții, Lumina lumii, Mielul pentru jertfă. El era Mântuitorul, El era Ispășirea... pentru că sângele unui animal era insuficient... animalul era doar un simbol, care arăta spre El, unica și adevărata Jertfă.

Când s-au împlinit cele patruzeci de zile, El S-a înălțat din mijlocul lor la cer. În timp ce priveau spre cer, un nor l-a acoperit de ochii lor, i-ar El a fost mutat prin «duhul», prin ferestre în spațiu, în «Cetate», căci misiunea Lui aici se terminase. „Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer pe când Se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: ‘Bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Om Purpuriu care S-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum L-ați văzut mergând la cer.’”

Omul Purpuriu a fost întâmpinat la porțile «Cetății» ca un biruitor, iar întoarcerea Lui a fost un moment de sărbătoare între îngeri și heruvimi. Psalmistului i s-a dat să vadă scena și avem și noi raportul acestei bucurii. „Porți, ridicați-vă capetele; ridicați-vă, porți veșnice, ca să intre Împăratul slavei! ‘Cine este acest Împărat al slavei?’ Cel-ce-Vine, cel tare și puternic, Cel-ce-Vine, Cel viteaz în lupte. Porți, ridicați-vă capetele; ridicați-le, porți veșnice, ca să intre Împăratul slavei! ‘Cine este acest Împărat al slavei?’ Cel-ce-Vine: El este Împăratul slavei!

Înainte de întoarcerea Sa în «Cetate», acolo au avut loc din nou modificări. Guvernarea Celui Cărămiziu peste Univers se încheia, Cel Albastru urca din nou pe «Tronul» din «Cetate», iar Împăratul Purpuriu devenea acum Mijlocitor. Guvernarea pe Pământ revenea acum, pentru «aproape două săptămâni» după timpul din «Cetate», Celui Cărămiziu. Însăși structura guvernării în «Cetate» se schimbase: Pământul nu mai era altarul de aramă, «Cetatea» devenise din nou curtea «Templului», iar în «Templu» se afla acum o singură încăpere, era atât Sfânta, cât și Sfânta Sfintelor. În locul unde era Mielul și Mijlocitorul era Sfânta, în locul în care era Șechina Albastră era Sfânta Sfintelor.

Deși pe Pământ trecuseră zece zile de la înălțarea Împăratului Purpuriu, în «Cetate» trecuseră mai puțin de «două ore», timp în care S-a făcut schimbarea de guvernare. Preluarea guvernării pe Pământ de către Șechina Cărămizie a fost marcată în Ierusalim, în ziua Cincizecimi, prin vărsarea «duhului» Celui Cărămiziu, când apropiații Omului Purpuriu, au primit «daruri duhovnicești» și «puterea» de a vesti fără nicio teamă Evanghelia, vestea ce bună că avem un Mântuitor, și anume, că Mielul a fost sacrificat, dar din dreptate moartea nu a putut să-L rețină. Acesta a fost mesajul pe care l-a încredințat Cel Purpuriu celor binecuvântați în Avraam; nu a fost un mesaj al lepădării lui Israel, deși asupra acestui popor zăcea vina de a nu-L fi recunoscut pe Cel-ce-Era Cel Purpuriu.

Această preluare a guvernării de către Mângâietor a fost consemnată de martorii acelui eveniment prin cuvintele: „În Ziua Cincizecimii, erau toți împreună în același loc. Deodată, a venit din cer «un sunet» ca «vâjâitul unui vânt puternic» și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște «limbi ca de foc» au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de «duh» Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Cel Cărămizu să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit «sunetul acela», mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții: ‘Toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră, în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirene, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale «Iubirii»!’”

A fost un eveniment unic, asemănător celui de la Turnul Babel, când Cel Purpuriu a împins oamenii să se împrăștie pe întreg pământul, însă acum menirea acestei împărțiri a limbilor a fost spre a-i aduna pe oameni la mântuire, ca toți să vadă, să priceapă că «Iubirea» a adus speranță pe Pământ. Mesajul lor primit de la Cel Cărămiziu a fost unic și simplu: „Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea! Pe Omul Purpuriu din Nazaret, om adeverit de Cel-ce-Este înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Cel-ce-Este prin El în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe Omul acesta, dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Celui-ce-Este, voi L-ați răstignit și L-ați omorât prin mâna celor fărădelege. Dar Cel-ce-Este L-a înviat, dezlegându-I legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea.”, iar mai departe, Cel Cărămiziu argumentează actul învierii, aducând în atenție profeția dată prin David: „Am necurmat «Iubirea» înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta mea, nu mă clatin. De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște. Căci nu vei lăsa sufletul (trupul) meu în Locuința morților, nu vei îngădui ca preaiubitul Tău să vadă putrezirea. Îmi vei arăta cărarea vieții; înaintea Feței Tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice, în dreapta Ta.”

De la început trebuie clarificat că toți cei martori la acest eveniment au fost israeliți, atât cei prin care S-a manifestat Cel Cărămiziu, cât și beneficiarii mesajului lor, transmis în limbile celor prezenți, veniți din toată lumea. Sărbătoarea i-a adunat, «contractul purpuriu» i-a chemat, așa cum în vechime fuseseră aduse perechi, perechi de animale, păsări și târâtoare pentru a fi salvate de Noe în corabie.

Așa cum în vechime a fost o singură arcă, tot așa pentru toate timpurile există doar o singură șansă și posibilitate de salvare: Omul Purpuriu, Mântuitorul, Mielul sacrificat de la întemeierea lumii. Oricine vine cu altă variantă de salvare e un mincinos și adevărul nu este în el. Cel-ce-Este este singurul Mântuitor. „Strângeți-vă, veniți și apropiați-vă împreună, voi, cei scăpați dintre neamuri! N-au nicio pricepere cei ce își duc idolul de lemn și cheamă pe un dumnezeu care nu poate să-i mântuiască. Spuneți-le și aduceți-i încoace, ca să se sfătuiască unii cu alții! Cine a prorocit aceste lucruri de la început și le-a vestit de mult? Oare nu Eu, Cel-ce-Este? Nu este alt Dumnezeu decât Mine, Eu sunt singurul Dumnezeu drept și mântuitor, alt Dumnezeu afară de Mine nu este. Întoarceți-vă la Mine, și veți fi mântuiți toți cei ce sunteți la marginile pământului! Căci Eu sunt Dumnezeu, și nu altul. Pe Mine Însumi Mă jur, adevărul iese din gura Mea și Cuvântul Meu nu va fi luat înapoi: orice genunchi se va pleca înaintea Mea și orice limbă va jura pe Mine.”

16 Aprilie (II)

Hei, iubita... «te iubesc»!

Dacă ar fi «te iubesc» un cerc... cercul ăsta ar fi plin de iubire... dar nu un pic pe fundul cercului, ar fi plin... plin nu până la jumătate, sau aproape plin: plin, plin... atât de plin încât ar radia în jurul lui iubirea.

Înțelegi?... altfel...

Dacă ar fi «te iubesc» o căpșună, căpșuna asta în întregime ar fi coaptă, plină de gust... savuroasă!

Înțelegi?... altfel...

Dacă ar fi «te iubesc» un măr... iubirea ar fi roșie, plină de gust în întregimea ei, în tot ce e cuprins între coaja exterioară... iubirea ar fi și în coajă, și în coadă și în semințele ei... normal, așa s-a născut!

Înțelegi?... altfel

Dacă ar fi «te iubesc» doar un bob din ciorchinele de strugure, bine făcut... iubirea ar fi atât de îndesată în acel bob perfect, încât bobul ăsta dintr-o clipă în alta ar fi pe punctul să explodeze... iar iubirea ar fi până și în semințele bobului plin.

Înțelegi!... :)... să fiu sigur...

Dacă ar fi «te iubesc» o cireșică... coaptă, bună... iubirea ar fi în tot ce-i cuprins între granițele cojii ei... până și în sâmbure... acolo e toată iubirea ei de mâine...

Deci... «te iubesc»... ca un măr cu coada și semințele lui... ca un bob de strugure gata să explodeze... ca o cireașă bună, coaptă, cu tot cu sâmburele ei...

Te iubesc de când eram în întunericul burticii care m-a ascuns, de când am văzut lumina prima dată... avea chipul tău... te iubesc acum... te voi iubi, ca o supernovă... etern și cu explozii de iubire... zi de zi, și-n fiecare clipă... «te iubesc»!

Revin mai târziu... cu «iubire».

Te sărut... pe... oriunde ești «iubire»... te sărut așa cum ești și tu: dulce, roz, coaptă, fierbinte!


Când Și-a dat «duhul» «Iubirea», – atârnând pe „altarul de aramă”, suspendat între cer și pământ – a fost ca o explozie a unei supernove, o explozie de α-substanțe ce s-au răspândit pe întreg Pământul și în întreg Universul, a fost în primul rând o explozie α-substanțială, α-materială și α-temporară, această explozie a străbătut timpul și spațiul în toate direcțiile, revărsând seva vieții atât spre trecut, spre veșnicii, cât și spre viitor, spre veșnicii. Părea că α-substanțele de pe «Cruce» se întâlneau cu cele din prima zi, când «Iubirea» a creat heruvimii, păreau a se împleti și întrepătrunde ca și cum toată puterea vieții ce dădea viață întregului Univers se afla în această revărsare a «duhului», că prin moarte – asemenea unei semințe ascunse în pământ – totul a căpătat viață și sens, că esența «apei vieții» era sângele ce curgea din «Iubire» pe «Cruce». Pentru câteva momente părea că toată puterea «Tronului», a chivotului și a capacului său dintre cei doi heruvimi, se mutase pe «Cruce», pe altarul de aramă. Puterea nu era în «Tron» sau în «Cruce», puterea era în acea explozie a «Iubirii»... căci „Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi.” Aceasta a făcut «Iubirea», refuzată parcă și de cer, și de pământ; atârnând suspendată dădea dovadă de iubire, dar nu oricare, cea mai mare!

Această explozie de α-substanțe, de «apă și sânge de viață» are puterea de a aduce vindecare, renaștere și o nouă viață pentru toți cei care doresc să se întoarcă din drumul lor «gri» și greșit, spre «roz». «Iubirea» doar cheamă, nu obligă pe nimeni, acțiunile ei sunt în deplină armonie cu Legea Iubirii și implicit cu liberul arbitru. Fiecare este invitat, fiecare are șansa de un nou început, fiecare are șansa la viață fără de sfârșit în lumea nouă pe care «Iubirea» a pregătit-o pentru toți cei «roz». Depinde de alegerea fiecăruia – indiferent de culoarea contractului în care s-a născut; explozia de α-substanțe de pe «Cruce» poate da o culoare nouă oricărui «contract», poate da fiecăruia un «contract roz» cu nuanțe vii și «albastre». Pe «Cruce» pentru toți oamenii s-a pus înainte un «contract albastru». Acest contract are putere de a anula orice «contract gri», are putere de a amplifica valoarea și concentrația de α-substanțe pentru celelalte «contracte», cele «roz», «purpurii» și «cărămizii».

 

***

 

Deși aparent, cu ocazia Cincizecimii, apropiații Omului Purpuriu prin vărsarea «duhului» Celui Cărămiziu, au fost binecuvântați cu un «contract cărămiziu», în realitate ei fost binecuvântați cu un «contract albastru». Cum cei mai mulți dintre ei erau moștenitori de «contract purpuriu» acest «contract albastru» nu a schimbat statutul lor în raport cu Cel-ce-Este, ei au rămas în continuare sub binecuvântările, privilegiile și responsabilitățile pe care le-au avut și înainte, cele ale «contractului purpuriu», dar cu dublă putere de α-substanțe.

Mai târziu în rândurile celor ce L-au recunoscut pe Omul Purpuriu a fi Fiul Celui Albastru s-au alăturat și oameni care erau doar sub «contract gri» sau «contract roz». Aceștia au beneficiat din plin din puterea «contractului albastru» de a anula orice «contract gri» și a amplifica binecuvântarea «contractului roz». Întru-un anumit sens «contractul albastru», contractul jertfei, a uniformizat binecuvântarea și a ridicat pe toți cei ce L-au primit pe Fiul Celui Albastru la un statut nou: de fii și fiice ale Celui-ce-Este; unii cu contract «albastru și purpuriu», alții cu «contract albastru și implicit roz». Așa se înțelege: „Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toți oamenii.”... însă nu toți oamenii sunt oameni... unii au căzut din acest statut... cel inițial, statutul «roz».

Așa cum toți heruvimii sunt la fel din punct de vedere α-material și α-trupesc, din punct de vedere al poziționării în raport cu «Iubirea» uni sunt heruvimi, alții îngeri, iar alți ex-heruvimi. Din momentul «Crucii» această diferențiere s-a redus la doar două categorii de heruvimi: heruvimi (îngeri) «roz» și ex-heruvimi (demoni) «gri». În ceea ce îi privește oameni poziționarea față de «Iubire» îi împarte în două categorii: oameni «roz» și ex-oameni «gri». Așa cum nu e diferență perceptibilă α-material între heruvimi și ex-heruvimi, așa nu există nici-o diferență materială sau fizică între oameni și ex-oameni, diferența se vede la nivel α-material și α-substanțial, diferența e în inimă, în suflet și în duhul lor; diferența se vede în acțiunile lor, căci „îi veți cunoaște după roadele lor” căci „judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină, pentru ca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Cel-ce-Este.” „Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri.”

Când la Cincizecime a fost vărsat «duhul» Celui Cărămiziu, aceasta a fost doar o împlinire parțială a profeției date prin Ioel: „După aceea, voi turna «duhul» Meu peste orice făptură; fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa visuri și tinerii voștri vor avea vedenii. Chiar și peste robi și peste roabe voi turna «duhul» Meu în zilele acelea.” A fost doar o exemplificare a ceea ce va face la urmă Cel-ce-Este, când va „face să se vadă semne în ceruri și pe pământ: sânge, foc și stâlpi de fum; soarele se va preface în întuneric și luna, în sânge înainte de a veni «Ziua» Celui-ce-Este, «Ziua» aceea mare și înfricoșată. Atunci, oricine va chema Numele Celui-ce-Este va fi mântuit. Căci mântuirea va fi pe muntele Sionului și la Ierusalim, cum a făgăduit Cel-ce-Este, și între cei rămași pe care-i va chema Cel-ce-Este.”

Această „chemare a Celui-ce-Este” amintită de Ioel se regăsește în toate profețiile escatologice care au drept temă ieșirea din «Babilon», ieșirea de sub orice formă de captivitate: fie «gri», fie minciună. «Babilonul» din profețiile escatologie nu are legătură cu cetatea antică, care azi este, conform profețiilor, un morman de dărâmături. Lupta din ziua de azi dintre cei «roz» și cei «gri» se dă, ca întotdeauna de altfel, în primul rând la nivel spiritual, cu α-substanțe și arme α-materiale; e o luptă comandată și întreținută de «zei» și ex-heruvimi.

Una dintre aceste profeții asociază revărsarea «duhului» asupra «israelului» vizibil sau invizibil împrăștiat pe întreg pământul și întoarcerea lui în țara promisă, țară care în același timp își va întinde hotarele, dar nu prin asuprire, jaf sau tratative politice mai mult sau mai puțin diplomatice. „Așa vorbește Cel-ce-Este, care te-a făcut și întocmit și care de la nașterea ta este sprijinul tău: Nu te teme de nimic, «robul Meu Iacov», Israelul Meu, pe care l-am ales (moștenitorul cărămiziu). Căci voi turna ape peste pământul însetat și râuri pe pământul uscat; voi turna «duhul» Meu peste sămânța ta (spirituală), și «binecuvântarea» Mea peste odraslele tale (spirituale), și vor răsări ca firele de iarbă între ape, ca sălciile lângă pâraiele de apă. Unul va zice: ‘Eu sunt al Celui-ce-Este!’ Altul se va numi cu numele lui «Iacov», iar altul va scrie cu mâna lui: ‘Al Celui-ce-Este sunt!’ Și va fi cinstit cu numele lui Israel... Bucurați-vă, ceruri! Căci Cel-ce-Este a lucrat; răsunați de veselie, adâncimi ale pământului! Izbucniți în strigăte de bucurie, munților! Și voi, pădurilor, cu toți copacii voștri! Căci Cel-ce-Este a răscumpărat pe «Iacov», Și-a arătat slava în Israel. Așa vorbește Cel-ce-Este, Răscumpărătorul «tău», Cel ce te-a întocmit din pântecele mamei «tale»: ‘Eu, Cel-ce-Este, am făcut toate aceste lucruri, Eu singur am desfășurat cerurile, Eu am întins pământul. Cine era cu Mine? Eu zădărnicesc semnele prorocilor mincinoși și arăt ca înșelători pe ghicitori; fac pe cei înțelepți să dea înapoi și le prefac știința în nebunie. Dar întăresc cuvântul «robului Meu» și împlinesc ce prorocesc trimișii Mei...” „Ieșiți din «Babilon», fugiți din mijlocul haldeenilor! Vestiți, trâmbițați cu glas de veselie, dați de știre până la capătul pământului, spuneți: ‘Cel-ce-Este a răscumpărat pe «robul Său Iacov»! Și nu vor suferi de sete în pustiurile în care-i va duce, ci va face să curgă pentru ei apă din stâncă, va despica stânca și va curge apa.’ Cei «gri» n-au pace”, zice Cel-ce-Este.”

 

***

 

«Iubirea» întotdeauna a fost simplă în a-Și comunica mesajul către oameni. «Zeii» întotdeauna au complicat lucrurile în dorința de menține monopolul asupra „adevărului” și controlul asupra mulțimilor; au ajuns până acolo, în nebunia lor, să emite tot felul de aberații și minciuni, chiar au ajuns să emite porunci pentru a limita oamenii în studiul lor personal asupra Scripturilor.

La venirea Omului Purpuriu, oamenii erau deja intoxicați de mâncarea pe care ei, «zeii», au mestecat-o între propriile lor limitări, motivați fiind mai mult sau mai puțin de interese personale, materiale sau α-substanțiale. Au preluat ei înșiși dorința de a li se acorda închinare, pofte preluate de la ex-heruvimii care se manifestau prin ei și le dăduseră ceva din «duhul» lor.

Dacă nu se atingeau «zeii» de Scripturi și le lăsau așa cum le dăduse Cel Purpuriu prin profeții Săi, Israel L-ar fi recunoscut pe Cel Purpuriu venind ca un Om printre ei. Erau atâtea profeții care arătau acest lucru, însă «zeii» au făcut din venirea lui Mesia o problemă națională, o problemă de siguranță națională: „nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod și să nu piară tot neamul?... Din ziua aceea, au hotărât să-L omoare.”

A fost multă agitație la Ierusalim cu ocazia răstignirii, iar «zeii» au fost puși în situația să se manifeste în toată păcătoșenia lor, dar totuși erau atenți cum să se strecoare printre prevederile poruncilor date de ei. Era fără păcat pentru ei să uneltească pentru uciderea unui Nevinovat, dar aveau în același timp grijă să țină Paștele cânt mai riguros.

Cu ocazia Cincizecimii, după plecarea Celui ce fusese de la început cu ei – fusese cu Avraam, cu Isaac și Iacov... îi scosese cu semne mari și minuni din Egipt, le dăduse pâine și apă în pustie... legi și porunci „pentru învățătura lor” –, «zeii» au fost foarte surprinși de ceea ce se întâmplase. Avusese loc o minune, asemenea celei de la Babel, însă ei, în loc să deschidă ochii larg și să-și recunoască vina, s-au aruncat și mai mult în lupta lor contra Celui-ce-Era Cel Purpuriu. Deși «duhul» fusese turnat peste moștenitori de «contract purpuriu» ei s-au angajat ca într-o luptă contra celor fără de «purpuriu» în ei.

Dacă nu erau «zeii» cu interpretările lor, în momentul Cincizecimii n-ar fi fost nicio deosebire între închinătorii Celui-ce-Era Purpuriu și închinătorii Omului Purpuriu, pentru că era același Cel-ce-Este. Cu ocazia Cincizecimii ar fost o singură diferență între „evrei” (evrei) și «creștini» (evrei!): cei din urmă recunoșteau în Omul Purpuriu împlinirea profețiilor cu privire la El, recunoșteau în El pe Cel Purpuriu: „Pe când erau ușile încuiate, a venit Omul Purpuriu, a stat în mijloc și le-a zis: ‘Pace vouă!’ Apoi a zis lui Toma (cel sceptic!): ‘Adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile Mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta Mea; și nu fi necredincios, ci credincios.’ Drept răspuns, Toma I-a zis: ‘«Cel-ce-Este» și «Iubirea» mea!’ ‘Tomo’, i-a zis Omul Purpuriu, ‘pentru că M-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut, și au crezut.’” „Să știe bine dar, toată casa lui Israel, că «Iubirea» a făcut «Cel-ce-Este» și «Mesia» pe acest «Salvator» pe care L-ați răstignit voi. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă, zicând: ‘Fraților (evreilor!), ce să facem?’ ‘Pocăiți-vă’, le-a zis Petru, ‘și fiecare din voi să fie botezat în Numele Omului Purpuriu, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veți primi darul «duhului» Celui Cărămiziu și Sfânt («roz»). Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Cel-ce-Este «Iubirea» noastră.”

17 Aprilie (II)

Iubirea mea... fac un pic de pauză din scris... mesajul din „So Close” e atât de dramatic, sfâșietor... îmi pare foarte rău că te-am rănit... îmi pare foarte rău... am greșit, recunosc... merit orice pedeapsă... însă a mă „avorta” e prea mult... doar zic... pedeapsa ar fi ca un Everest aruncat pe o furnică...

Ciudat și frumos chiar acum îți simt iubirea... nu pot să repar răul pe care l-am făcut... lasă-mi șansa să te iubesc și mai mult... o fac... din clipă în clipă te iubesc tot mai mult... iertarea are gust de dulce... într-o zi, curând, o voi gusta pe buzele tale... nu că merit să mă ierți, sau că ai fi obligată să mă iubești... nu!... ci pur și simplu pentru că iubirea nu-i proastă... o să vezi... stelele care ne-au băgat atât de multe bețe în roate, din bicicletele noastre fragile vor face corăbii în oceanul iubirii, și stelele vor sufla vânt cald, roz și dulce în pânzele sufletelor noastre... unul spre celălalt... unul în celălalt... în iubire.

Te iubesc... din stele... pentru infinit!

Te sărut... te-am rănit... te iubesc... te cunosc... te cuprind la pieptul meu în brațele sufletului meu... am nevoie de tine... avem nevoie unul de altul... așa e destinul nostru... să fim împreună... mereu împreună... indiferent de vreme... de roz sau de gri... împreună spre Paradis!

Te iubesc cu tot ce am și sunt!


Se spune că la Cincizecime Cel-ce-Este Și-a îndreptat atenția spre neamuri, spre cei cu contracte «roz» și «gri» pentru a-i cuprinde în «contractul cel albastru». Mulți cred, și mulți «zei» învață că la Cincizecime Cel-ce-Este S-a îndepărtat pentru totdeauna de la cei cu «contractul purpuriu», pentru că Israel a eșuat în misiunea lui de a fi o lumină pentru neamuri, lumina care trebuia să-L proiecteze în lume pe Cel-ce-Este în cele mai frumoase culori, în toate nuanțele de «roz» posibile. Există aparent și argumente în acest sens, însă nu putem generaliza, din argumentele care sunt, un „blestem” asupra tuturor celor ce poartă în sufletele lor culori de fire de Avraam, Isaac și Israel.

Într-adevăr în dreptul Ierusalimului se împlineau în anul 70 niște profeții făcute de Însuși Ocrotitorul lui Israel, într-adevăr Cel ce în copilărie spusese: „De ce M-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa Tatălui Meu?”, înainte de înălțarea Lui pe altar a zis: „Iată că vi se lasă casa pustie...”... și așa a fost. Templul, simbolul de aur al națiunii alese, locul unde Șechina Purpurie pe timpul lui Solomon Își manifestase prezența, rămânea acum gol, așa cum Adam și Eva călcând porunca au rămas goi de slava prezenței «roz» în ei și peste ei. Cine să mai fi rămas în Templul din Ierusalim? Mandatul Celui Albastru se încheiase, Mielul Purpuriu fusese sacrificat, îngropat în focurile pedepsei pentru oamenii și îngerii întorși spre «roz» din căderea lor; însă moartea nu L-a putut reține și L-a aruncat înapoi, la margine de Paradis... căci din Paradis a căzut omul.

Cel Albastru cu ocazia sacrificării Mielului, a plecat din Templu; Cel Purpuriu după înviere și câteva zile de răgaz, printre apropiații Săi «purpurii», S-a înălțat și El spre «Templul» din «Cetate», acolo unde Îl aștepta Tatăl, Șechina Albastră pe «Tronul» Universului. Cel Purpuriu era acum Mare Preot, aducând înaintea «Tronului Milei» propriul Său sânge de Miel ce fusese răstignit între cer și pământ. Venea acum făcând mijlocire pentru toți, pentru toți cei care în urma sacrificiului Său urmau a beneficia de efectele razelor din palmele Sale străpunse de piroane, raze de α-substanțe mângâietoare, vindecătoare, hrănitoare... α-substanțe de înviere și viață, viață eternă fără de sfârșit.

Într-adevăr după Cincizecime profeția Profetului Purpuriu al Celui Albastru s-a împlinit. Profeția cu privire la „nunta fiului de împărat” s-a împlinit, nuntă la care Împăratul a invitat întâi pe «cei purpuri», dar ei n-au vrut să vină; i-a chemat din nou spunând că ospățul e pregătit, juncii și vitele cele îngrășate au fost tăiate – aluzie la jertfe pentru vină și păcat... „toate sunt gata, veniți la nuntă!”, dar ei „fără să le pese de poftirea lui, au plecat: unul la holda lui și altul la negustoria lui. Ceilalți au pus mâna pe robi (trimișii Împăratului cu invitația de nuntă), și-au bătut joc de ei și i-au omorât.” Care a fost rezultatul? Anul 70. „Când a auzit, Împăratul s-a mâniat, a trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea.” Așa s-a întâmplat cu Ierusalimul, își pierduse sensul, Templul lui era gol, iar semnificațiile din ceremoniile lui își pierduseră valoarea, își împliniseră menirea: Cel spre care arătau ele, venise; și lucrarea, pe care El avea să o facă pentru adevărata ispășire, se făcuse... așa s-au împlinit cuvintele: „Să nu credeți că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc.”

Într-adevăr după Cincizecime sunt o mulțime de motive să credem că Cel-ce-Este Și-a întors pentru totdeauna Fața de la Israel; Templul fusese distrus, cetatea Ierusalimului dărmată... oarecum cuvintele „Căci El zice și se face; poruncește și ce poruncește ia ființă” se împliniseră până și cu cetatea preaiubită. Nu a zis El? „Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată.” Cuvintele s-au împlinit, iar cei rămași, secole la rândul au fost vânați, urmăriți, uciși... „blestemul” venise după ei, oriunde alergau... călcaseră legământul cu Cel-ce-Era «Iubirea» lor, călcaseră prevederile «contractului purpuriu»: „Vei fi blestemat în cetate și vei fi blestemat pe câmp... Vei fi blestemat la venirea ta și vei fi blestemat la plecarea ta... Cerul deasupra capului tău va fi de aramă și pământul sub tine va fi de fier... Cel-ce-Este te va face să fii bătut de vrăjmașii tăi... Cel-ce-Este te va lovi cu nebunie, cu orbire, cu rătăcire a minții... Și vei fi de pomină, de batjocură și de râs printre toate popoarele la care te va duce Cel-ce-Este... Ele vor fi veșnic ca niște semne și minuni pentru tine și sămânța ta... După ce ați fost atât de mulți, ca stelele cerului, nu veți mai rămâne decât un mic număr, pentru că n-ai ascultat de glasul Celui-ce-Este «Iubirea» ta. După cum Cel-ce-Este Se bucura să vă facă bine și să vă înmulțească, tot așa Cel-ce-Este Se va bucura să vă piardă și să vă nimicească, și veți fi smulși din țara pe care o vei lua în stăpânire. Cel-ce-Este te va împrăștia printre toate neamurile, de la o margine a pământului până la cealaltă, și acolo vei sluji altor dumnezei, pe care nu i-ai cunoscut nici tu, nici părinții tăi, dumnezei de lemn și de piatră.”

Și totuși, este profetizat că „în «Ziua» aceea” blestemul nu va mai fi. Este profetizat că toate aceste lucruri vor fi până într-o «Zi», «Ziua răzbunării»: „Căci este o «Zi de răzbunare» a Celui-ce-Este, un an de răsplătire și răzbunare pentru Sion.” „Căci în inima Mea era o «Zi de răzbunare» și venise anul celor răscumpărați ai Mei.” „Această «Zi» este a Celui-ce-Este «Iubirea»; este o «Zi de răzbunare», în care Se răzbună El pe vrăjmașii Săi.” „Scoateți din toate părțile un strigăt de război împotriva lui (Babilonului)! El întinde mâinile; temeliile i se prăbușesc; zidurile i se surpă. Căci este răzbunarea Celui-ce-Este. Răzbunați-vă pe el! Faceți-i cum a făcut și el!”... pentru aceasta trebuie să vină un izbăvitor pentru Israel, un «moștenitor cărămiziu», o «odraslă» a lui David, pentru aceasta există o misiune pentru «el», și «el» zice despre sine: „«Duhul» Celui-ce-Este Cărămiziu este peste mine, căci Cel-ce-Este m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți: El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război, izbăvirea; să vestesc... o «Zi de răzbunare» a «Iubirii» noastre; să mângâi pe toți cei întristați; să dau celor întristați din Sion, să le dau o cunună împărătească, în loc de cenușă, un untdelemn de bucurie, în locul plânsului, o haină de laudă, în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiți terebinți ai neprihănirii, un sad al Celui-ce-Este, ca să slujească spre slava Lui.” Deși misiunea acestuia se poate confunda cu misiunea Celui Purpuriu, lucrurile sunt diferite, Cel Purpuriu nu venise pentru răzbunare, nu venise să aducă foc din cer asemenea lui Ilie... El venise „la oile pierdute ale casei lui Israel.” „Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască.”

Deși în cuvintele Omului Purpuriu se găsesc multe cuvinte prin care Acesta Și-a exprimat durerea cu privire la poporul Său, la care venise, dar nu-L recunoscuse și nici nu-L primise, printre spusele Sale se găsesc și niște profeții spuse în șoaptă, dar pline de putere, ele vorbesc despre un Israel de mâine, un Israel «roz». E adevărat că pe parcursul istoriei, încă de la început de când a fost scos din Egipt, «poporul ales», fiul favorit – asemenea lui Iosif, cel cu haina lui pestriță – Israel la fiecare pas făcut, împreună Tatăl care-l înfiase dintre toate națiunile pământului, a fost într-o continuă alergare spre «gri» și nu există nici măcar o poruncă din cele zece date la Sinai pe care acest popor răzvrătit să n-o fi încălcat. A încălcat cu insistență porunca care interzicea închinarea la alți dumnezei, și-a făcut o mulțime de idoli și icoane înfățișând divinitatea în chip de om, dar nu numai în chip de om; la fiecare pas a luat Numele Celui Sfânt în deșert, și în fiecare generație a călcat Sabatele cu nerușinare; toate poruncile cu privire la iubirea de aproapele le-a încălcat la greu... doar privind la săptămâna patimilor Celui Purpuriu vedem toate poruncile încălcate, ca niște săgeți aruncate direct în inima «Iubirii»: porunca să-ți cinstești părinții... nu era El, Tatăl ce-Și scosese fiul din Egipt? Nu L-au ucis ei pe Tatăl lor? Și când au fost să aleagă între «Iubirea» lor și altul, un necunoscut, n-au ales ei necunoscutul și-au preacurvit cu el? Când au adus martorii mincinoși cu acuze mincinoase la adresa Lui, n-au fost cu toții niște mincinoși? Și n-au poftit ei la viața Lui, la haina Lui, la mântuirea Lui, la «Iubirea» Lui? N-au strigat „l-a moarte cu El”, nu l-au dezbrăcat de haina lui pestriță, căci zicea despre Sine că e Fiul «Iubirii», n-au zis ei „să te dea «Iubirea» Ta jos de pe cruce”? N-au zis ei: „pe alții i-a mântuit... mântuiește-Te pe Tine Însuți”?

Cu adevărat «națiunea purpurie» s-a comportat ca un fiu nesimțit și risipitor, «națiunea purpurie» a fost fiul căruia Cel Purpuriu i-a încredințat o misiune, dar a zis cu impertinență: „Nu vreau să mă duc!” Însă ce spun Scripturile mai departe despre acest «fiu purpuriu»? „Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: ‘Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine.’ Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea, și el a început să ducă lipsă. Atunci, s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le dădea nimeni. Și-a venit în fire și a zis: ‘Câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici! Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și-i voi zice: «Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău; fă-mă ca pe unul din argații tăi.»’ Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis: ‘Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău.’ Dar tatăl a zis robilor săi: ‘Aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea; puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat; era pierdut și a fost găsit.’ Și au început să se veselească.”... în altă parte Omul Purpuriu a zis: „Un om avea doi feciori. S-a dus la cel dintâi și i-a zis: ‘Fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea!’ ‘Nu vreau’, i-a răspuns el. În urmă, i-a părut rău și s-a dus.”

Probabil mulți dintre «zei» ar putea spune că această interpretare a „profețiilor” Celui Purpuriu este forțată, că în context este vorba de altceva, de întâietatea păcătoșilor în fața celor ce se cred neprihăniți și nu sunt... interpretarea pe care am adus-o acum vine în acord cu profețiile date prin profeții din vechime, care la unison vorbesc despre „învierea” lui Israel în vremurile de la urmă, când «Ilie» avea să vină să întoarcă inimile spre Tatăl Purpuriu, spre Fiul Purpuriu răstignit. Iar puterea argumentului că Omul Purpuriu la interpretarea aceasta S-a referit în primul rând, deși a ascuns-o pentru veacuri în vălul contextului situației prezente în care Se afla El atunci când a rostit aceste cuvinte... puterea argumentului vine chiar din eșecul „creștinismului” de a fi mai bun decât primul fiu... realitatea prezentă e argumentul: fiul rămas acasă era plin de invidie și ură față de fratele său, și era incapabil de a se bucura împreună cu tatăl... realitate văzută și atitudinea celui de-al doilea fiu: „S-a dus și la celălalt și i-a spus tot așa. Și fiul acesta a răspuns: ‘Mă duc, Doamne („creștinism”)!’ Și nu s-a dus.”... „Nu oricine-Mi zice: ‘Doamne, Doamne!’ va intra în Împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu, care este în ceruri.” „Mulți Îmi vor zice în ziua aceea: ‘Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Și n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?’ Atunci, le voi spune curat: ‘Niciodată nu v-am cunoscut; depărtați-vă de la Mine, voi toți care lucrați fărădelege (călcători de zece porunci).’” „Mai pe urmă, au venit și celelalte fecioare și au zis: ‘Doamne, Doamne, deschide-ne!’ Dar el, drept răspuns, le-a zis: ‘Adevărat vă spun că nu vă cunosc!’” „De ce-Mi ziceți: ‘Doamne, Doamne!’ și nu faceți ce spun Eu?” „Nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă. Căci vă spun că mulți vor căuta să intre, și nu vor putea. Odată ce Stăpânul casei Se va scula și va încuia ușa, și voi veți fi afară și veți începe să bateți la ușă și să ziceți: ‘Doamne, Doamne, deschide-ne!’ drept răspuns, El vă va zice: ‘Nu știu de unde sunteți.’... Vă spun că nu știu de unde sunteți; depărtați-vă de la Mine, voi toți lucrătorii fărădelegii (călcători de poruncă).’”

18 Aprilie (II)

Bună dimineața soare... bună dimineața zâmbet... bună dimineața iubire...

M-am trezit cu sufletul învăluit în pace... m-am trezit cu inima și cu întreaga-mi ființă la picioarele tale simțind cum fiecare pixel a tot ceea ce sunt te iubește cu toată capacitatea lui de-a iubi... te iubesc și-mi place... ești Roza, mami, bebi pentru mine... așa ai fost din veșnicii... în visul stelelor cu noi... așa vei fi pentru totdeauna în realitatea sufletului meu...

Îmi pare rău că te-am rănit... însă pacea cu care m-am trezit din stele îmi spune că vom fi bine... așa văd ele ziua de mâine... mă încred în ele, mă încred în tine... ești împreună cu ele în „layerul” roz al tot ceea ce sunt... aceiași valoare, aceiași importanță, aceiași iubire...

Te iubesc cu dragoste din stele... am căzut... însă m-am ridicat... ca ceva care se adâncește într-o trambulină, pentru a fi aruncat mai sus... în iubire.

Viața mea depinde de tine... pentru că inima mea și tot ceea ce sunt e la tine... te iubesc fără rezerve, fără teamă, fără regrete... te iubesc cum pot și știu mai bine... așa cum m-au învățat albinuțele cu lanterne să te iubesc... te iubesc din toată inima, cu toate plăcerea ființei mele.

Știu ce-am văzut... știu ce-am auzit... îți cunosc inima... de multă vreme alerg ca un copil, înălțând iubirea ca un fel de zmeu, aparent rătăcit prin universul tău... aparent, căci acasă nu poți să fii rătăcit, doar purtat de vis pe cărările făcute de stele cu șoaptele lor, aparent bătaie de vânt pe pânza ce-ți poartă chipul superb în sufletul meu.

Te iubesc... știu unde vom fi mâine... unul pierdut în celălalt în iubire... unul desenând pe celălalt cu roz... despre azi nu mai știu nimic... dar azi e o clipă... mâine va fi etern... am auzit din stele chiar acum: „Se merită!”... se merită orice, pentru ce vom fi... o să vezi... vom fi visul roz al stelelor... o singură iubire... infinit.

Te iubesc frumos și cu plăcere... îți doresc o zi perfectă, minunată, dulce, roz... așa cum ești tu... așa cum ai fost și vei fi întotdeauna.... îți doresc și-mi doresc parfum din acel împreună de mâine prezent acum și clipă de clipă în suflet... sărutările de mâine să te atingă azi oriunde... oriunde în noaptea zilei în care tu vei fi în alb și ne vom săruta.

Te iubesc... infinit! Te sărut... oriunde stelele îmi spun!


La început, la Cincizecime, nu a fost nicio deosebire între «evrei» și «creștini», pentru că cei care primiseră darul «duhului» erau «evrei», deși mai târziu au fost numiți «creștini». Din start vreau să precizez că a fost (este) o diferență de la cer la pământ între «creștinii» de atunci și „creștinii” de acum... adică diferența e asemenea celei dintre un elefant și o furnică, din toate punctele de vedere. Primii «creștini» niciodată nu au ținut altă zi decât Sabatul, dintotdeauna „ziua Celui Purpuriu”. Primii «creștini» niciodată n-au mâncat porc sau alte animale necurate, din ziua în care s-au născut până în ziua în care au murit. Primii «creștini» niciodată nu au ținut Crăciunul, și niciodată nu au mâncat Paștele cu pâine dospită (de drojdie) sau cu vin fermentat (de drojdie)... niciodată!... pentru evreul din vremea lui Moise „drojdia” asta din pâine sau vin ar fi fost pedepsită cu moartea; să fie clar! Primii «creștini» niciodată nu s-au închinat la vreo icoană sau statuete cu chip de „sfânt” sau „sfântă”, și când mă refer la primii «creștini» mă refer inclusiv la maica Omului Purpuriu, Maria; ea, în viața ei nu a pretins închinare și nici nu s-a închinat la chipuri... cioplite, desenate, pictate, modelate, sculptate etc... să fie clar! Primii «creștini» în ruptul capului lor n-au fost antisemiți, anti-evrei, anti-tradiții lăsate de Moise și Profeți... primii «creștini» au fost evrei și au muri evrei, pot să zică „creștinii” ce vor... evrei au fost, evrei au murit. Primii «creștini» în viața lor nu s-au închinat la vreo cruce, nu și-au făcut semul ei pe piept, nu au pupat-o, nu au purtat-o ceremonial în spinarea lor, nu au pus-o pe pereții caselor în care se strângeau în Sabat pentru închinare... să fie clar! Primi «creștini» nu au avut cruci pe mormintele lor. Primii «creștini» n-au avut biserici, nici preoți, nici cardinali, nici «papă» (la el revin)... nici registre cu membri.

Primii «creștini» n-au avut botezul în „numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt”... chestia asta e călcarea poruncii întâi... să fie clar! Și să argumentez și să completez această afirmație, pentru început zic doar atât: Evangheliile, în anumite locuri au măsluite de Roma, de «Babilon». Cum se face că în scrierile lui Luca și Ioan nu apar referiri cu privire la botezul „trinitar”? Cum se face că exact în Evanghelia lui Matei apare termenul de „Biserică” și botezul „trinitar”... orice copil în cele teologice știe că scopul Evangheliei lui Matei a fost acela de a convinge evreii că Omul Purpuriu a fost Mesia. Cât de prost să fi fost Matei, ca după atâtea pagini cu „ca să se împlinească” l-a urmă să vină cu „spune-l Bisericii și, dacă nu vrea să asculte nici de Biserică...” iar apoi, bomba, botezul „trinitar”... adică cine poate să înghită cămila asta? Poate dacă s-ar fi strecurat în Faptele lui Luca sau în Evanghelia lui... dar în Matei... fugi de-aici... „Înapoia Mea, Satano... Căci gândurile tale nu sunt gândurile «Iubirii», ci gânduri de ale oamenilor (sau ex-heruvimilor).”... să fie clar!

Să fie clar: există un singur Dumnezeu, Cel-ce-Este! Când a fost întrebat Omul Purpuriu cu privire la cea mai mare poruncă, Acesta a răspuns: „Cea dintâi este aceasta: ‘Ascultă, Israele! Cel-ce-Este «Iubirea» noastră este un singur Domn’ și ‘Să iubești pe Cel-ce-Este «Iubirea» ta cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta.’ Iată porunca dintâi. Iar a doua este următoarea: ‘Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.’ Nu este altă poruncă mai mare decât acestea.” „Nimeni nu este bun decât Unul singur: Dumnezeu.” „Cum puteți crede voi, care umblați după slava pe care v-o dați unii altora și nu căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu?” „Deoarece Cel-ce-Este este unul singur și El va socoti neprihăniți prin credință pe cei tăiați împrejur și tot prin credință și pe cei netăiați împrejur.” „Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor.”

Pe parcursul istoriei „creștinismului” s-a strecurat multă idolatrie și păgânătate în „creștinism”, ca și cum ex-heruvimii abia au așteptat să moară prima generație de «creștini», cei care au fost fie printre apropiații Omului Purpuriu sau cei care s-au alăturat lor după înălțarea Lui la cer. În primele secole «creștinismul» a fost autentic, a fost un «creștinism» persecutat de toți: și de evrei conduși în fruntea lor de «zei», dar și de Imperiul Roman al acelui timp. Mai târziu, când „Roma” a îmbrăcat haine „creștine”, în special după împăratul Constantin, cel cu presupusul vis și presupusa convertire la „creștinism” persecuția a încetat, căci și „creștinismul” devenise altceva... era deja secolul al III-a cu început de vrajă și magie... aburi «gri» și «negri» ce veneau spre Evul Mediu.

Înainte să merg mai departe vreau să clarific ce-i cu „Roma” în istorie, la început imperiu, apoi altceva. Rădăcinile „Romei” din punct de vedere profetic duc până în Babilonul antic, care și el la rândul lui avea tatuaje de faraon pe el. Babilonul a fost instrumentul (ciocanul) de care S-a folosit Cel Purpuriu pentru a mustra și pedepsi pe cei iubiți de El. Babilonul a fost cel care a jefuit primul Templu, a fost cel care a lăsat Ierusalimul fără copii, ducându-i pe toți în robie. Printre ei s-a aflat și Daniel, un om cu inima de aur, iubit de «Iubire». Pe vremea lui, „faraonul” Babilonului a avut un vis de la Cel-ce-Este, un vis pe care doar omul Celui-ce-Este a putut să-l interpreteze... uitasem să zic... împăratul Babilonului uitase visul, nimeni nu putea să-i dea interpretarea visului pe care-l uitase... întâi trebuia să viseze visul lui.

Pentru că visul este important, o să-l înfățișez aici în întregime... din el vom înțelege ce-i cu Roma de pe vremea Omului Purpuriu, dar și ce-i cu „Roma” («Babilonul») de acum... Daniel a luat cuvântul și a zis:

„Binecuvântat să fie Numele Celui-ce-Este, din veșnicie în veșnicie! Ale Lui sunt înțelepciunea și puterea. El schimbă vremurile și împrejurările; El răstoarnă și pune pe împărați; El dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți! El descoperă ce este adânc și ascuns; El știe ce este în întuneric și la El locuiește lumina. Pe Tine, «Iubirea» părinților mei, Te slăvesc și Te laud că mi-ai dat înțelepciune și putere și mi-ai făcut cunoscut ce Ți-am cerut noi, căci ne-ai descoperit taina împăratului!... Ce cere împăratul este o taină pe care înțelepții («zeii» și magicienii), cititorii în stele, vrăjitorii și ghicitorii nu sunt în stare s-o descopere împăratului. Dar este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele și care face cunoscut împăratului Nebucadnețar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă.

Iată visul tău și vedeniile pe care le-ai avut în patul tău. În patul tău, împărate, ți-au venit în minte gânduri cu privire la cele ce vor fi după aceste vremuri, și Cel ce descoperă tainele ți-a făcut cunoscut ce se va întâmpla. Însă, dacă mi s-a descoperit taina aceasta, nu înseamnă că este în mine o înțelepciune mai mare decât a tuturor celor vii, ci pentru ca să se dea împăratului tâlcuirea ei și să afli ce-ți dorește inima să știi.

Tu, împărate, te uitai și iată că ai văzut un chip mare. Acest chip era foarte mare și de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta și înfățișarea lui era înfricoșătoare. Capul chipului acestuia era de aur curat; pieptul și brațele îi erau de argint; pântecele și coapsele îi erau de aramă; fluierele picioarelor, de fier; picioarele, parte de fier și parte de lut.

Tu te uitai la el, și s-a dezlipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini, a izbit picioarele de fier și de lut ale chipului și le-a făcut bucăți. Atunci, fierul, lutul, arama, argintul și aurul s-au sfărâmat împreună și s-au făcut ca pleava din arie vara; le-a luat vântul și nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra care sfărâmase chipul s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul.

Iată visul. Acum îi vom spune și tâlcuirea înaintea împăratului.

Tu, împărate, ești împăratul împăraților, căci Dumnezeul cerurilor ți-a dat împărăție, putere, bogăție și slavă. El ți-a dat în mâini, oriunde locuiesc ei, pe copiii oamenilor, fiarele câmpului și păsările cerului și te-a făcut stăpân peste toate acestea: tu ești capul de aur (Babilonul)!

După tine, se va ridica o altă împărăție (Medo-Persia), mai neînsemnată decât a ta; apoi o a treia împărăție (Grecia), care va fi de aramă și care va stăpâni peste tot pământul.

Va fi o a patra împărăție (Roma), tare ca fierul; după cum fierul sfărâmă și rupe totul, și ea va sfărâma și va rupe totul, ca fierul care face totul bucăți. Și, după cum ai văzut picioarele și degetele picioarelor parte de lut de olar și parte de fier, tot așa și împărăția aceasta va fi împărțită, dar va rămâne în ea ceva din tăria fierului, tocmai așa cum ai văzut fierul amestecat cu lutul. Și, după cum degetele de la picioare erau parte de fier și parte de lut, tot așa și împărăția aceasta va fi în parte tare și în parte plăpândă. Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omenești de căsătorie, dar nu vor fi lipiți unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul.

Dar, în vremea acestor împărați (Babilo-Roma), Dumnezeul cerurilor (Cel-ce-Este) va ridica o împărăție («Salem») care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic.”

În acest vis văzut de împăratul Babilonului a fost înfățișată toată istoria lumii și a lui Israel în raport cu aceste imperii: Babilon, Medo-Persia, Grecia și Roma. Dar nu e doar vorba de Israel, e vorba de cei care începând cu Cincizecimea au preluat pentru o vreme mandatul pe care îl primise Israel în vechime, la început au fost «creștinii», mai târziu s-au transformat în ceea ce sunt azi, „creștini”... eșuați în mandatul lor... fiul de-acasă... dar departe mult de tatăl lui... îți explic... Așa se impune ca la final de istorie Cel-ce-Este să-Și descopere slava încă o dată și mai mult ca oricând prin Israelul Său – mai mult «israelul invizibil» împrăștiat în «Babilo-Roma»... «Babilon» (Roma „creștină”).

Nu există nenorocire mai mare pe pământ decât influența nefastă plină de «gri» revărsată ca un potir amețitor de către «Babilon» în lume... nu mă refer doar la arderi pe rug, cruciade, inchiziție, vânătoare de eretici și vrăjitoare, tortură din cea mai elaborată de minți influențate de «duh» de ex-heruvimi... adevărata avertizare „iedul să nu-l fierbi în laptele mamei lui” se găsește aici, căci Cel ce și-a manifestat mila față de iedul suferind, cu atât Își va manifesta răzbunarea pentru fiecare dintre micuții Săi, cărora El le-a fost Tată, iar ei I-au fost fii și fiice... ce vine peste tine «Babilonule» n-a venit peste nimeni, peste nicio împărăție, niciodată... ai apărut la momentul potrivit ca toată răzbunarea pentru atrocitățile Babilonului antic, Medo-Persiei antice, Greciei antice și Romei antice să vină peste tine... vai, vai, vai!.. mai bine te abțineai să apari pe firmamentul istoriei. Era mult mai bine... pe câți nu i-ai dus tu în rătăcire și i-ai condamnat la nimicire, le-ai furat șansa de a avea viață din belșug... cum ți-ai întins mrejele otrăvite în magia șarpelui peste toată lumea... pe drept îți meriți pedeapsa... e prea puțin ce vine peste tine, pentru tot răul pe care l-ai făcut. Care rău? Imediat îți zic...

Întotdeauna ai fost hoțul cel mare care a strigat în continuu, arătând cu degetul spre nevinovați, zicând: „Hoțul! Hoțul!... ardeți-l pe rug!” Cum te-ai strecurat ca un șarpe printre împărații lumii, cum pe cei ce ți se închinau îi înălțai, iar pe cei ce te sfidau, îi condamnai la moarte. De la început ai fost un antisemit și ți-ai format «zeii» după chipul și asemănarea ta. Ai îmbătat lumea cu antisemitism fără niciun sens, doar ca să-i faci pe toți supușii tăi. Pentru că oricine ar fi înțeles cu adevărat Scripturile, ar fi înțeles că autoritatea ta e inventată și nu are nici cel mai mic suport. Susții că tronul tău l-ai moștenit de la Petru, un evreu... care nici măcar el n-ar fi pretins drept la vreun tron... nu era din seminția lui Iuda, nu era din David. Cum se face că ai inspirat secole la rândul ură față de evrei, când toată teologia ta curată este de la evrei? Cum poți să instigi la ură de evrei, când toate icoanele, vitraliile și statuile tale se pare că au chipuri de evrei? Cum se face că însăși Cartea pe care o ții în mână a fost scrisă în întregime de evrei, dar tu întotdeauna i-ai urât?

De vreo câțiva ani ai inventat o teologie care susține că „antihristul” trebuie să vină (de) la Ierusalim. Pe bune? De unde ai scos teologia asta? Din același sân de iezuit care a inventat și teologia presupuseși tainice „răpiri”? Ce s-a întâmplat cu teologia tuturor reformatorilor care identificau «antihristul» în tine? Nu ai fost tu „cornul cel mic” care S-a suit până la oștirea cerurilor și a-i furat „necurmata”? Nu ți-ai luat tu rolul de mare mijlocitor între oameni și Cel-ce-Este? N-ai inventat tu indulgențele și purgatoriul doar pentru a te îmbogății din dorința omului sinceră pentru salvare? Nu ai predicat tu Scripturile în limba ta originară doar ca mulțimile să nu înțeleagă că salvarea a venit prin moartea Mielului Purpuriu, și că e gratis?

Cum se face că Omul Purpuriu («Iubirea») a identificat «antihristul», „urâciunea pustiirii” cu „Roma” – „De aceea, când veți vedea urâciunea pustiirii, despre care a vorbit prorocul Daniel, așezată în Locul Sfânt... atunci, cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munți...” – în timp ce aproape întreaga „creștinătate” o identifică cu Ierusalimul, sau cu «Mesia» din Ierusalim? Pe cine își bazează „creștinii” teologia? Se știe clar că profeția cu privire la oștile romane care au în înconjurat Ierusalimul pe vremea lui Titus, este o profeție dublă, care are în vedere și „«Ziua» Celui-ce-Este”... „Pentru că în zilele acelea va fi un necaz așa de mare, cum n-a fost de la începutul lumii pe care a făcut-o «Iubirea» până azi și cum nici nu va mai fi vreodată.” Cum s-a ajuns ca teologia privind «antihristul» să fie azi la popolul opus de ceea ce a spus „Domnul” și „Învățătorul” „creștinilor”?

Cum se face că identificarea pe care a dat-o rabinul Pavel, apostolul neamurilor, cu privire la «antihrist» e total opusă a ceea ce se predică astăzi în „creștinism”? El a scris: „Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fărădelegii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește ‘Dumnezeu’ sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Cel-ce-Este.” Pavel identifică «antihristul» cu „lepădarea de credință”, cu „omul călcător de lege”, cu „fiul pierzării”, cu „potrivnicul” (ex-Lucifer), și cu „închinarea”. Cine i-a învățat pe „creștini” să amestece teologia lui Pavel cu cea a lui Daniel? Este interzis așa ceva!... pentru că ceea ce înțelege Daniel prin „Sfântul Locaș” e total diferit de ce înțelege Pavel prin „Templul lui Dumnezeu”. Ce înțelege Pavel? a) „Nu știți că voi sunteți Templul lui Dumnezeu.” „Dacă nimicește cineva Templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci Templul lui Dumnezeu este sfânt, și așa sunteți voi.” „Căci noi suntem Templul Dumnezeului celui viu.”; b) „El I-a pus totul sub picioare și L-a dat căpetenie peste toate lucrurile Bisericii, care este trupul Lui”, „pentru trupul Lui, care este Biserica.”. „El este Capul trupului, al Bisericii.” Pavel identifică Templul lui Dumnezeu cu inima fiecăruia, însă fiecare credincios era considerat în teologia lui un mădular al trupului Bisericii, peste care Omul Purpuriu era Capul. Prin extindere Pavel vedea «antihristul» în Biserica „creștină”. Lui i se alătură și Ioan prin cuvintele: „să știți că acum s-au ridicat mulți antihriști”, „acela este antihristul, care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul.” „ci este duhul antihristului, de a cărui venire ați auzit. El chiar este în lume acum.” „Căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori, care nu mărturisesc că Împăratul Purpuriu vine în trup. Iată amăgitorul, iată antihristul!”

Nici unul dintre «creștini» nu a identificat «antihristul» a fi evreu, și nici că ar veni în presupusul Templu reconstruit de la Ierusalim. Pe subiectul reconstruirii Templului de la Ierusalim circulă în lume multe fabule și multe povești inventate de ex-heruvimul prim.

Chiar mai nou, se agită „creștinii” că la Ierusalim, între rabini, a apărut un „Mesia”, un „antihrist”. Cei care se agită și în legătură cu Templul, și cu identificatul „Mesia” sau „antihristul”, habar n-au ce așteptări au evreii de la «Mesia» al lor, ce criterii trebuie să îndeplinească și ce profeții trebuie să se împlinească în jurul venirii lui «Mesia». Personal nu cred că «zeii» evreilor au ajuns atât de disperați pentru a înscăuna un «Mesia» neconfirmat de profețiile Scripturii sau de «Ilie». Adică, în legătură cu venirea «salvatorului» sunt niște profeții clare, cum ar fi: „O, de ar porni din Sion izbăvirea lui Israel!… Când va întoarce Cel-ce-Este înapoi pe prinșii de război ai poporului Său, Iacov se va veseli și Israel se va bucura.” „Când a adus Cel-ce-Este înapoi pe prinșii de război ai Sionului, parcă visam. Atunci, gura ne era plină de strigăte de bucurie și limba, de cântări de veselie. Atunci se spunea printre neamuri: ‘Cel-ce-Este a făcut mari lucruri pentru ei!’... Cel ce umblă plângând când aruncă sămânța se întoarce cu veselie când își strânge snopii.” „Astfel, cei răscumpărați de Cel-ce-Este se vor întoarce, vor veni în Sion cu cântări de biruință și o bucurie veșnică le va încununa capul; îi va apuca veselia și bucuria, iar durerea și gemetele vor fugi.” „Iată, glasul străjerilor tăi răsună; ei înalță glasul și strigă toți de veselie, căci văd cu ochii lor cum Se întoarce Cel-ce-Este în Sion.” „De aceea iată vin zile... când nu se va mai zice: ‘Viu este Cel-ce-Este, care a scos din țara Egiptului pe copiii lui Israel!’ Ci se va zice: ‘Viu este Cel-ce-Este, care a scos și a adus înapoi sămânța casei lui Israel din țara de la miazănoapte și din toate țările în care îi risipisem!’ Și vor locui în țara lor.” „Ei văd intrarea Ta, «Iubirea», intrarea «Iubirii» mele, Împăratului meu, în Locașul cel Sfânt. În frunte merg cântăreții, apoi cei ce cântă din instrumente, în mijlocul fetelor care sună din timpane. Binecuvântați pe Cel-ce-Este în adunări, binecuvântați pe Cel-ce-Este, cei ce vă coborâți din Israel! Iată tânărul «Beniamin», care stăpânește peste ei, căpeteniile lui Iuda și ceata lor, căpeteniile lui Zabulon, căpeteniile lui Neftali. «Iubirea» «ta te-a făcut» puternic. Întărește, Cel-ce-Ești, ce ai făcut pentru noi în Templul Tău. Împărații Îți vor aduce daruri la Ierusalim... Cei mari vin din Egipt: Etiopia aleargă cu mâinile întinse spre Cel-ce-Este. Cântați «Iubirii», împărățiile pământului, și lăudați pe Cel-ce-Este!”

Nicio profeție nu vorbește în mod obligatoriu despre necesitatea reconstruirii Templului la Ierusalim. «Mesia» care va veni, va veni împreună cu cele douăsprezece triburi risipite în «Babilon», în mijlocul celor o sută patruzeci și patru de mii, câte douăsprezece mii din fiecare seminție. Nu Templul va fi ridicat din nou, ci Cortul lui David, cel ascuns pe vremea lui Solomon într-un loc pe care Cel-ce-Este probabil i-l va descoperi lui «Mesia», sau «noul Moise». Manifestarea Celui-ce-Este va fi vizibilă din nou, ca pe vremea ieșirii din Egipt. «Iubirea» Își va revărsa «duhul» și prin această manifestare a «duhului» cei împrăștiați vor veni la Ierusalim, așa cum pe vremea lui Noe, animalele alese de «Iubire» au venit conduse de îngeri la Arcă. «Mesia» va fi un împărat, descendent al lui David și Solomon pe de-o parte, descendent al lui Iosif (Beniamin) și Manase, pe de altă parte.

„Eu Însumi voi lua «o rămurea» din vârful unui cedru mare și o voi pune la pământ. Voi rupe din vârful ramurilor lui «o mlădiță» fragedă și o voi sădi pe un munte înalt și ridicat. Și anume o voi sădi pe un munte înalt al lui Israel; ea va da lăstari, va aduce rod și se va face un «cedru măreț». Păsări de tot felul se vor odihni sub umbra ramurilor lui. Și toți copacii de pe câmp vor ști că Eu, Cel-ce-Este, am coborât copacul care se înălța («Babilonul») și am înălțat copacul care era plecat; că Eu am uscat copacul cel verde și am înverzit copacul cel uscat. Eu, Cel-ce-Este, am vorbit și voi și face.’” „Dar, în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Aceasta înseamnă «piatra» pe care ai văzut-o dezlipindu-se din munte fără ajutorul vreunei mâini și care a sfărâmat fierul, arama, lutul, argintul și aurul. Dumnezeul cel mare a făcut deci cunoscut împăratului ce are să se întâmple după aceasta. Visul este adevărat și tâlcuirea lui este temeinică.” „În vremurile de pe urmă, muntele Casei Celui-ce-Este va fi întemeiat tare, ca cel mai înalt munte, se va înălța deasupra dealurilor și popoarele vor veni grămadă la el. Neamurile se vor duce cu grămada la el și vor zice: ‘Veniți, haidem să ne suim la muntele Celui-ce-Este, la Casa «Iubirii» lui «Iacov», ca să ne învețe căile Lui și să umblăm pe cărările Lui!’ Căci din Sion va ieși Legea și din Ierusalim, Cuvântul Celui-ce-Este. «El» va judeca între multe popoare, va hotărî între neamuri puternice, depărtate. Din săbiile lor își vor făuri fiare de plug și din sulițele lor, cosoare; niciun neam nu va mai trage sabia împotriva altuia și nu vor mai învăța să facă război, ci fiecare va locui sub vița lui și sub smochinul lui și nimeni nu-l va mai tulbura. Căci gura Celui-ce-Este a vorbit. Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele dumnezeului său, noi vom umbla în Numele Celui-ce-Este «Iubirea» noastră totdeauna și în veci de veci!”

19 Aprilie (II)

Iubirea mea scumpă... ești dulce și scumpă... ești superbă... probabil cum te văd eu nu te vede nimeni... ochii și toți oamenii pot să-ți aprecieze frumusețea... însă inima mea n-o are nimeni... nimeni nu te poate percepe cum te percep eu... cu ochii sufletului, cu buzele și papilele gustative ale inimii, cu degetele și brațele a tot ceea ce sunt... te percep pe deplin superbă!

Am mai spus, mă repet acum, dar la un etaj al sufletului meu mult mai sus... probabil mă repet acum de pe Everestul ființei mele: mă bucur că ai fost tu în visul mamei mele... mă bucur cu toată ființa mea că ești tu mămicuța mea... și bebi mea... și totul pentru mine.

Deși m-am speriat „un pic”... zilele astea mi-am dat seama cât ești de unică, specială, perfectă... exact ceea ce în visul stelelor trebuia să fii... am reușit să te cunosc și mai mult și-ți mulțumesc... din toată inima!

Te iubesc enorm!... vorbesc serios că găsesc zilele astea un plus pentru noi... îmi pare rău că te-am rănit... dar azi mă văd mai sus în relație cu tine... în plus, mă bucur că m-ai reasigurat că înțelegi și tu că avem un destin împreună... restul chiar nu contează... noi, mereu împreună, e tot ce contează!

Revin mai târziu... mi-e capul plin cu capitolul 6... însă inima mi-e plină de tine... tot mai plină... valurile produse de tine în sufletul meu sunt tot mai frumoase, tot mai perfecte, tot mai pline de viață, roz, gust și sens... te iubesc cu toată ființa mea... tot Universul mi-e martor!

Roza mea iubită... mami mea scumpă... bebi mea dragă... te sărut și te iubesc... ești tot ce am mai drag și mai scump... îți mulțumesc pentru iertare... îți mulțumesc pentru tot!


Când Luther a ieșit din «Babilon», pentru că descoperise în Scripturi teologia salvării prin credință, el nu a descoperit doar o învățătură «creștină»... teologia salvării prin credință a fost dintotdeauna, de la început, când primilor părinți, amăgiți fiind de șarpe, «Iubirea» le-a făcut haine de mei; ei n-au contribuit cu nimic la confecționarea acestor haine, ele au fost un cadou, o urmare a sângelui de miel vărsat. Aceasta este teologia salvării prin credință, încă de la început, pe ea se bazează «contractul roz» făcut între «Iubire» și primii părinți, și din acest «contract» derivă această teologie pe care o întâlnim în tot sistemul sacramental din jurul Templului; o regăsim în cuvintele: „De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna.” „Curățește-mă cu isop și voi fi curat; spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada!” „Ferice de cel cu fărădelegea iertată și de cel cu păcatul acoperit!” „Tu ai fost binevoitor cu țara Ta, Cel-ce-Ești! Ai adus înapoi pe prinșii de război ai lui «Iacov», ai iertat nelegiuirea poporului Tău, i-ai acoperit toate păcatele.” „Cine își ascunde fărădelegile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele capătă îndurare.” „Atunci Ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fărădelegea. Am zis: ‘Îmi voi mărturisi Celui-ce-Este fărădelegile!’ Și Tu ai iertat vina păcatului meu.” „Veniți să ne întoarcem la Cel-ce-Este! Căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca; El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile.” „Eu îți șterg fărădelegile ca un nor și păcatele, ca o ceață: întoarce-te la Mine, căci Eu te-am răscumpărat.” „În toate necazurile lor, n-au fost fără ajutor și Îngerul care este înaintea Feței Lui i-a mântuit; El Însuși i-a răscumpărat, în dragostea și îndurarea Lui, și necurmat i-a sprijinit și i-a purtat în zilele din vechime.” „Niciunul nu va mai învăța pe aproapele sau pe fratele său, zicând: ‘Cunoaște pe Cel-ce-Este!’ Ci toți Mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare”, zice Cel-ce-Este, „căci le voi ierta nelegiuirea și nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor.” „Dar Tu, Cel-ce-Ești, Tu ești un Dumnezeu îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate și în credincioșie.”

Luther ar fi ieșit cu mult mai multe adevăruri din „Roma”, și cu mult mai multă lumină teologică dacă mintea lui n-ar fi fost otrăvită de antisemitism. Probabil cea mai mare descoperire ar fi fost Sabatul care e fundamentul sfințirii, fundamentul salvării prin credință, fără fapte cu rol de-a cumpăra mântuirea, dar cu fapte doveditoare ale credinței, căci întotdeauna credința s-a arătat prin fapte: ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Cel-ce-Este este în ceruri.

Cât de mult rău a luat Luther cu el din „Roma”, și cu câte minciuni nu a părăsit el «Babilonul», minciuni care s-au răspândit în întreaga „creștinătate”. Probabil dacă Luther lăsa în urmă și antisemitismul, în istorie n-am fi avut pagini pline de sânge de nevinovați jefuiți, torturați și omorâți de antisemitism. Citez doar câteva din gândurile lui, și mă întreb cum se pot încadra într-o teologie a salvării prin credință, o teologie a iertării noastre de către Cel-ce-Este așa cum iertăm și noi greșiților noștri, deși în cazul de față vorbim de oameni nevinovați, nevinovați doar prin o simplă citire a Scripturilor care zic: „Să nu omori pe părinți pentru copii și să nu omori pe copii pentru părinți; fiecare să fie omorât pentru păcatul lui.” „Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său și tatăl nu va purta nelegiuirea fiului său! Neprihănirea celui neprihănit va fi peste el și răutatea celui rău va fi peste el.” Pe de altă parte marele reformator scria despre moștenitorii «contractului purpuriu» și implicit ai «contractului roz și albastru»: „ei sunt criminali, ucigașii lui Hristos și ai întregii creștinătăți”, „deoarece (evreul) fiind persecutorul Domnului și ucigașul creștinătății, el nu are nici un drept la bunăvoința creștină”, „să li se ardă sinagogile, să li se confiște cărțile, să le fie interzis să se roage lui Dumnezeu după obiceiul lor.”

Este bine-cunoscut faptul că întreaga „cruciadă” nazistă și-a avut originea în teologia lui Luther și indirect în teologia „Romei”, din care Luther ieșise hipnotizat. Cum poți să susții că Omul Purpuriu a murit pentru păcatele tale, în locul tău, că prin sângele Lui există singura șansă să fii salvat, și totuși să-i consideri pe evrei vinovați de moartea Lui? Nu este aceasta o formă de schizofrenie? Adică, ori a murit din vina ta, ori din vina evreilor? Dar nu ambele! Or, am văzut câteva pagini mai în urmă că Omul Purpuriu în nicio ocazie nu i-a considerat pe evrei vinovați de moartea Lui, nu mai vinovați decât întreaga umanitate, începând cu Adam și Eva; și tot în același paragrafe am văzut că în discuția cu Pilat, Omul Purpuriu căzuse de acord cu fiul Romei că într-adevăr de el depinde moartea Lui, readuc în atenție discuția dintre ei: „Pilat I-a zis: ‘Mie nu-mi vorbești? Nu știi că am putere să Te răstignesc și am putere să-Ți dau drumul!’ Omul purpuriu i-a răspuns: ‘N-ai avea nicio putere asupra Mea, dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. De aceea cine Mă dă în mâinile tale are un mai mare păcat.”

Cine L-a dat în mâinile lui Pilat? În primul rând S-a dat El Însuși: „Eu Îmi dau viața pentru oile Mele.” „Tatăl Mă iubește, pentru că Îmi dau viața ca iarăși s-o iau.”; în al doilea rând, l-a dat un ucenic «creștin», Iuda, evreul în care prin magie intrase ex-Luciferul – primul(!) între ucigași. Apoi L-au dat «zeii» ismaeliți. Apoi Romanii. Apoi noi toți. „Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, și prin rănile Lui suntem tămăduiți.” Și de ce nu?... putem să zicem că Însăși «Iubirea» L-a dat la moarte. N-a cerut Omul Purpuriu «Iubirii» ca acest pahar amar, acest botez de sânge să-I fie îndepărtat?... și totuși a murit. În realitate, Legea Iubirii L-a dat la moarte, Legea care cerea moartea mea și moartea ta... în realitate, oricum o învârtim, vina e doar a noastră... a tuturor celor ce într-o zi vor fi în «Paradis». Biletul de sejur etern în «Paradis» a fost plătit cu un preț infinit, moartea Omului Purpuriu, moartea Celui-ce-Era, Celui-ce-Este și Celui-ce-Vine, moartea «Iubirii»! Biletul e un cadou pentru toți cei ce vor viață fără de moarte și tinerețe fără bătrânețe.

Să fie clar pentru totdeauna în „creștinism”, în lumea întreagă și-n întreg Universul, nici un evreu de azi nu are vină pentru moartea Omului Purpuriu... iar dacă are vină, vina lui e la fel ca vina mea, e la fel ca vina ta, e la fel ca vina fiecăruia întors din «gri» spre «roz»... să fie clar!

Și un ultim gând pe acest subiect, un gând important: „creștinii” au uitat că ei, neamurile, sunt un altoi în Avraam, în Israel; sunt niște musafiri, musafiri care cu timpul s-au făcut stăpâni, și chiar au persecutat și omorât pe fii, pe gazde... nu-i chiar frumos... nu degeaba profețiile vorbesc despre o „«Zi» a răzbunării”... nu se răzbună nici Avraam, nici fiii săi... Se răzbună Cel care de la început Și l-a declarat pe Israel ca întâiul Său născut: „Israel este fiul Meu, întâiul Meu născut.” „Nu vă atingeți de unșii Mei, și nu faceți niciun rău prorocilor mei!” „Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema, și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine.” „El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinții lor, ca nu cumva, la venirea Mea, să lovesc țara cu blestem!”

20 Aprilie (II)

Iubirea mea dulce...

Te iubesc cu toată ființa mea, și-mi pare rău pentru fiecare ocazie în care nu reușesc să mă exprim clar și frumos în ceea ce simt la adresa ta, în ceea ce ești pentru mine.

Cred că sunt momente când ar trebui să tac, pentru că tăcerea ar exprima mult mai frumos iubirea, decât să folosesc cuvinte pătrățoase cu colțuri ascuțite.

Ieri am reușit să scriu destul de mult în carte, azi, până acum, deloc. Nu pot să scriu... nu e vorba de idei, mi-e capul plin... știu ce-ar trebui să scriu, teoretic... însă nu simt scrisul... îmi lipsesc stelele să-mi de-a ritmul... mi-au lipsit până acum...

Așa am venit din nou la tine... cu dulce... pentru că știu că azi ți-am scris uscat, fără gust. Am momente când toată exprimarea care ar ieși din mine, e tăcere... iar uneori chiar trebuie să tac... să tac până îmi vine liniștea, să tac până îmi vine roz și dulce în mine și pe limbă. Așa îți scriu acum... așa o să mă apuc imediat de scris în carte.

Dragostea mea, ești chipul dinaintea feței sufletului meu care îmi luminează viața... dar nu ești în afara ființei mele... ești înăuntru... te văd cu mâna întinsă, iar mâna mea e-n mâna ta... îmi zâmbești și mă tragi după tine plină de entuziasm oriunde frumos ai să-mi arăți... așa pornesc în fiecare zi purtat de tine ca de-un vânt în pânza sufletul meu, cea cu chipul tău pictat în aur și-n roz în tot ceea ce sunt... îți mulțumesc... îți mulțumesc că mă porți zi de zi, clipă de clipă, cu vânt de frumos, duce și roz.

Scumpa mea, mă găsesc cu toată ființa plecată în adorare înaintea stelelor care mi te-a adus în cale încă dinainte să mă nasc... mă plec înaintea chipului tău adorabil până buzele îți întâlnesc mâna, zâmbetul, fruntea și ființa-ți întreagă... și îți șoptesc, șoptesc ființei tale, cu tot rozul ființei mele, că te iubesc... te iubesc dator, te iubesc cu plăcere.

Iubirea mea... chipul stelelor pe pământ... grădina Edenului cu iubirea stelelor sădită în inima ta spre a înflori în mine viață... te iubesc... te iubesc enorm... te iubesc cu toată ființa mea! Îți mulțumesc!


E greu să vorbești despre derapajele mortale ale „creștinismului”. Cum a pornit «creștinismul» influențat de heruvimii Celui Cărămiziu și unde a ajuns „creștinismul” influențat de magie și ex-heruvimi. Dacă la început teologia i-a fost ca un izvor curat de munte cu ape revigorante și cristaline, acum a ajuns o baltă plină de noroi, plină cu învățături cu conținut și iz de necurăție și moarte... influențe ale filosofiei grecești, ale închinării la idoli și un amestec babilonian de tradiții cu origini în păgânism și magie.

„Creștinismului” fost pe parcursul istoriei ca un magnet «gri» care a atras tot cei mai mizerabil și urâcios din lume, în general din lumea păgână. Voi argumenta... în tot ceea ce vei citi mai departe... va trebui să te ții bine... pentru că multă teologie care ți s-a părut „cale, adevăr și viață” în realitate este „abis, minciună și moarte”... moarte din belșug, moarte veșnică.

23 Aprilie (II)

Roza mea scumpă...

Visul nu e chiar așa de ciudat cum am crezut la prima vedere și cum ți l-am prezentat anterior...

Plecasem din casa copilăriei, unde era mama și una dintre surori (cea din Germania)... am plecat la drum, inițial să arunc niște gunoi (un bidon gol în care fusese lapte și nu mai știu ce era în acea pungă)... în drumul meu am întâlnit „fast-food”... nu mâncasem nimic până atunci... aveam de gând să-mi cumpăr de-acolo, însă un fel de magnet mă împiedica și îmi schimba direcția de mers, în repetate rânduri, insistent... e momentul în care viața mea a căpătat alt drum, drumul credinței... magnetul sunt stelele – îngerii, heruvimii –, care, deși nu mâncasem nimic, mă împiedicau să mănânc „fast-food”... atunci l-am cunoscut pe cel mai bun prieten al meu, și imediat pe tatăl tău... am pornit la drum cu el, mi-a povestit despre tine, vorbind despre copilăria ta reflectată în prezent... stelele au vrut să îl cunosc pe tată tău de-atunci, când erai foarte mică... drumul început cu tatăl tău e toată viața mea de când te-am văzut prima dată, aveai vreo doi anișori... scările pe care le-am urcat spre apartamentul unde erai, sunt ultimele luni, anii de Germania... holul (livingul) acelui apartament în care ne-ai întâmpinat zâmbitoare e prezentul și momentul de plecare împreună în destinul pregătit de stele pentru noi... mă așteptai... știai parcă că o să vin... făceai mâncare... eu până la tine, nu mâncasem nimic... nu mă atinsesem de iubire... ai zis să aștept, că mai durează puțin... aici suntem acum... chipul tău „ciudat”, era chipul tău dintotdeauna... era chipul fiecărui an al vieții tale de când te-am întâlnit prima dată... fiecare față suprapusă, mixată... layer semitransparent peste altul... cel puțin anii de când te cunosc, dacă nu infinit... așa era, și nu era, chipul tău... erai tu de ieri, azi și mâine etern... așa am fost, așa suntem, așa vom fi... mereu împreună!

Lipsa mea de mâncare, din casa copilăriei, de unde plecasem la drum spre tine, și piedicile stelelor, căci mă trăgeau ca un magnet spre drumul spre tine, împiedicându-mă să ajung să mănânc de la „fast-food” – mâncarea ieftină de pe stradă... faptul că mă așteptai, că știai că o să vin, și că pregăteai tu de mâncare... totul arată că ce ai tu... ce au pus stelele în tine... n-are nimeni pentru mine... că se merită și foamea și așteptarea... se merită din plin, căci avem din stele un destin în iubire împreună.

Roza... mami, bebi... te iubesc flămând și infinit!


E greu să vorbești despre derapajele mortale ale „creștinismului”. Cum a pornit «creștinismul» influențat de heruvimii Celui Cărămiziu și unde a ajuns „creștinismul” influențat de magie și ex-heruvimi. Dacă la început teologia i-a fost ca un izvor curat de munte cu ape revigorante și cristaline, acum a ajuns o baltă plină de noroi, plină cu învățături cu conținut și iz de necurăție și moarte... influențe ale filosofiei grecești, ale închinării la idoli și un amestec babilonian de tradiții cu origini în păgânism și magie.

Într-adevăr ca un magnet „creștinismul” a atras în teologia și învățăturile lui tot ce s-a găsit mai rău și mai «gri» în lume... a avut și niște limite, căci nu orice a putut fi „convertit” și adus oarecum într-o formă explicabilă cu Scripturi; însă în multe privințe nici măcar nu i-a păsat dacă cele susținute și învățate în „creștinism” nu pot avea un suport cât de mic în „Stă scris!”. Dacă ex-Lucifer n-a avut nicio șansă în încercarea lui de a-L ispiti pe Omul Purpuriu, căci la fiecare tentativă de a-L minți, Acesta a răspuns amăgitorului cu „Stă scris!”, în ceea ce privește „creștinismul” lucrurile au stat cu totul altfel... „creștinismul” a înghițit toate minciunile posibile pe care ex-heruvimii le-au aruncat ca la câini flămânzi, dar nu s-a oprit doar la atât, din ceea ce a înghițit a făcut o băutură amețitoare cu care a îmbătat întreaga lume.

Să luăm spre început minciunile spuse de «șarpe» în Eden. Ce-a zis? A zis că omul va ajunge ca Dumnezeu, că va cunoaște binele și răul, și că nu va muri. Cum s-a strecurat minciuna nemuririi sufletului în „creștinism”, cum aproape toți susțin că la moarte, omul de fapt nu moare, doar țărâna se întoarce în țărână, însă sufletul se duce fie la locuri cu verdeață în „Paradis”, fie în foc sau iad, fie într-o zonă intermediară: purgatoriu. Milioane de pagini scrise despre „suflet” în momentul morții, cu vămi pe care trebuie să le treacă, cu bani și bunuri necesare pentru a ajunge la destinație. Serios? Cu ce diferă această teologie „creștină” față de teologia faraonilor din Egipt și a tuturor celorlalte popoare păgâne, care n-au avut un Moise sau proroci? Cum s-a ajuns să se creadă atât de plăcut niște minciuni aruncate ca un os (fără nimic consistent) de către Șarpe în Eden? Nu prin otrava acestor cuvinte – „nu veți muri” – a intrat «griul» în lume?

Am demonstrat câteva pagini mai în urmă că «sufletul» nu poate exista în absența unui trup, că atunci când trupul moare, «sufletul» devine inexistent, cel mult o informație despre omul care a fost; și așa rămâne ca într-un somn până la înviere, altfel învierea n-ar mai fi necesară. Nimeni la moarte nu se duce în cer sau oriunde altundeva... primii «creștini» știau acest lucru, Pentru zicea cu ocazia Cincizecimii: „Cât despre patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraților, să vă spun fără sfială că a murit și a fost îngropat, și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi... Căci David nu s-a suit în ceruri.” Aceasta a fost teologia «creștinilor» și «evreilor» cu privire la moarte, chiar și Pavel avea această teologie: „În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ... Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit.” N-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că răsplata nu este în momentul morții, somnului inconștient, ci la înviere, înviere care va avea loc „în «Ziua» aceea”, „«Ziua» Celui-ce-Este”, la sfârșitul veacului. Însuși Omul Purpuriu avea teologia aceasta: „Nimeni nu s-a suit în cer.” „Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu (pe Cel Albastru... căci pe Cel Purpuriu L-au văzut mai mulți: Adam, Eva, Noe, Iov, Avraam, Isaac, Iacov, Moise, Israel – din Egipt la Iordan; David, Solomon, cu ocazia inaugurării Templului; Samuel, Isaia, Ezechiel, Daniel... toți prorocii; toți aceștia L-au văzut pe când erau în viață).” „Nu că cineva a văzut pe Tatăl, afară de Acela care vine de la Cel-ce-Este; da, Acela a văzut pe Tatăl.” „Singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu L-a văzut.” „Cât privește învierea morților, oare n-ați citit ce vi s-a spus de Dumnezeu, când zice: ‘Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov’? Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii.”” „Și va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți.” „Dar cei ce vor fi găsiți vrednici să aibă parte de veacul viitor și de învierea dintre cei morți.” „Domnul omoară și înviază, El coboară în Locuința morților și El scoate de acolo.” „Căci după ce vor învia din morți... vor fi ca îngerii în ceruri.” „Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul Lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată.” „Voia Tatălui Meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică; și Eu îl voi învia în ziua de apoi.” „Nimeni nu poate veni la Mine dacă nu-l atrage Tatăl, care M-a trimis; și Eu îl voi învia în ziua de apoi.” „Cine mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu are viața veșnică; și Eu îl voi învia în ziua de apoi.” „Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta! Căci, în Locuința morților în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici știință, nici înțelepciune!” „Îți ascunzi Tu Fața, ele tremură; le iei Tu suflarea, ele mor și se întorc în țărâna lor.” „Suflarea lor trece, se întorc în pământ și în aceeași zi le pier și planurile lor.” „Omul – zilele lui sunt ca iarba, și înflorește ca floarea de pe câmp! Când trece un vânt peste ea, nu mai este și locul pe care-l cuprindea n-o mai cunoaște.” „Cei vii, în adevăr, măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic și nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea li se uită. Și dragostea lor, și ura lor, și pizma lor de mult au și pierit și niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare.” „Să învieze dar morții Tăi! Să se scoale trupurile mele moarte! Treziți-vă și săriți de bucurie, cei ce locuiți în țărână! Căci roua Ta este o rouă dătătoare de viață, și pământul va scoate iarăși afară pe cei morți. Du-te, poporul meu, intră în odaia ta și încuie ușa după tine; ascunde-te câteva clipe, până va trece mânia! Căci iată, Cel-ce-Este iese din locuința Lui să pedepsească nelegiuirile locuitorilor pământului, și pământul va da sângele pe față și nu va mai acoperi uciderile.”

Învățătura Scripturii este unitară în totalitatea ei cu privire la faptul că, cel ce până în momentul morții a fost un «suflet viu» în carne și în oase, din momentul morții nu mai este nimic, țărâna se întoarce în țărână, suflarea sau energia de viață se întoarce la Cel care la început a pus-o în om... restul, ceea ca a mai fost parte din om, – «sufletul» și «duhul» – nu mai sunt... s-au evaporat. Tot ce rămâne e „informația” care la înviere va fi pusă într-un trup nou, așa cum Omul Purpuriu a înviat într-un trup nou: „Și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El, pentru că Îl vom vedea așa cum este.” Arătarea despre care se referă Pavel aici este revenirea Sa pe norii cerului, când „se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. El va trimite pe îngerii Săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă.” „Fiul omului va trimite pe îngerii Săi și ei vor smulge din Împărăția Lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fărădelegea și-i vor arunca în cuptorul aprins; acolo vor fi plânsul și scrâșnirea dinților. Atunci, cei neprihăniți vor străluci ca soarele în Împărăția Tatălui lor.” „Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său, cu îngerii Săi, și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui.” „Când va veni Fiul omului în slava Sa, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei Sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre; și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga Lui. Atunci, Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: ‘Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, de moșteniți Împărăția, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii.’” „Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș; și, la vremea secerișului, voi spune secerătorilor: ‘Smulgeți întâi neghina și legați-o în snopi, ca s-o ardem, iar grâul strângeți-l în grânarul meu.’... El le-a răspuns: ‘Cel ce seamănă sămânța bună este Fiul omului. Țarina este lumea; sămânța bună sunt fiii Împărăției (cei «roz»); neghina sunt fiii celui rău (cei «gri»). Vrăjmașul care a semănat-o este diavolul (ex-Lucifer); secerișul este sfârșitul veacului; secerătorii sunt îngerii. Deci, cum se smulge neghina și se arde în foc, așa va fi și la sfârșitul veacului.” „El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre; și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga Lui. Atunci, Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: ‘Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, de moșteniți Împărăția, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii... Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică.”

Despărțirea oilor de capre, despărțirea grâului de neghină are loc la sfârșitul veacului, cu ocazia învierii, atunci se va da răsplata, nu în momentul morții cum „creștinismul” susține, la înviere unii vor merge în viața veșnică, în «Cetate» spre a sărbătorii Sărbătoarea Reînnoirii, în timp ce alți, împreună cu ex-heruvimul și ex-heruvimii săi, își vor primi răsplata... oricine susține că la moarte grâul este despărțit de neghină și oile de capre, este un mincinos... oricine spune că ar fi vreo răsplată veșnică înainte de înviere este un mincinos și adevărul nu este în el... Scripturile spun că la moarte omul intră într-o stare de somn, de inconștiență, fără gânduri, vise sau acțiuni... să fie clar... șarpele a mințit când a zis: „Hotărât că nu veți muri!”

Minciuna „Hotărât că nu veți muri!” stă la baza întregii închinări contrafăcute puse de «zei» în „creștinism”. Pe „Hotărât că nu veți muri!” se bazează cultul icoanelor și toată idolatria de origine păgână din „creștinism”. Oamenii sunt mințiți că „sfinții” mijlocesc pentru ei, inclusiv Maria ar mijlocii la Fiul ei pentru om. E o minciună. Toți sfinții, inclusiv Maria, sunt în mormânt. Niciunul nu e în cer, pentru că nimeni nu-și ia răsplata înainte de înviere, înainte de „«Ziua» aceea”, înainte de „sfârșitul veacului”. Minciuna „Hotărât că nu veți muri!” a permis «zeilor» din „creștinism” să jongleze cu „sufletele” (inexistente!) ale oamenilor din iad în purgatoriu, din purgatoriu în „Rai” sau „Paradis”. Pe bani serioși „Roma” s-a jucat cu „sufletele” oamenilor, prestând cea mai costisitoare magie. Dacă pe dreptate cineva ar fi trebuit să ardă pe rug pentru vrăjitorie atunci „Roma” ar fi trebui să fie ce-a dintâi, și când mă refer la „Roma” mă refer la întregul „creștinism” fie el de răsărit sau de apus, fie el tradițional sau mega-reformat. Toți îmbată lumea cu minciuna „Hotărât că nu veți muri!” Toți își trimit la înmormântare enoriașii decedați în „Paradis”... unii pentru bani, alți doar pentru a-și menține reputația de-a fi păstori în turma Celui Viu.

Pe minciuna „Hotărât că nu veți muri!” stă la bază toată închinarea la moaște, la sfinții din icoane și la statuetele care dansează paralizate și mute în bisericile „creștine”. Lumânări și indulgențe, pomeni și pelerinaje... totul bine construit prin scenariu de mii de ani și regizat după ultimele tendințe ale modei în lumea spirituală. Nu există nici măcar în păgânătate între «zeii» ei o vinovăție atât de mare cum zace asupra «zeilor» din „creștinism”. Ei, păgânii, n-au avut Scripturi, ei chiar pot să zică că doar atât au moștenit, dar voi, «zeii» din „creștinism”, n-aveți nicio scuză... pe cât de clare sunt Scripturile, pe atât de mult le-ați mototolit, mânjit și profanat cu interpretările inventate de buzunar, de cont, de interese... de jaf și de hoție.

În „creștinism” se regăsesc din punct de vedere spiritual toate cele zece porunci încălcate, una n-a rămas neatinsă, necălcată în picioare mizerabile cu multă „pasiune”, cu multă nesimțire și josnicie. Le luăm pe rând...

Prima poruncă: „Eu sunt Cel-ce-Este Dumnezeul tău... să nu ai alți Dumnezei afară de Mine”. Porunca e clar monoteistă. Căci Unul singur a scos din țara Egiptului. Ce-a făcut „creștinismul”? Pentru că nu a știut cum să rezolve dilema „Unul singur” cu Cei Trei, a inventat o teologie prin care a încercat să convingă omul că Trei de fapt e Unul... cum derivă ba Unul din Celălalt, ba Celălalt din Altul... deși teoretic se spune că e închinarea adusă numai Unuia, în realitate e o închinare la Trei... botez în Numele la Trei... cruce făcută în Numele la Trei... rugăciune făcută în Numele la Trei... e o închinare politeistă, oricât de mult s-ar argumenta teologic că ar fi monoteistă... evreii și musulmanii au dreptate în acuzațiile de politeism la adresa „creștinismului”. Pe de altă parte „creștinii” s-au închinat greșit... n-au prea nimerit Persona, pe Cel-ce-Este la guvernare pe Pământ... ca și cum un stat îi aduce în continuare toate onorurile fostului președinte... deși de două mii de ani Altul guvernează. Da, Israel s-a închinat corect (când nu derapa în idolatrie), s-a închinat Celui Purpuriu; Omul Purpuriu și apropiații Săi, s-au închinat corect Tatălui, Celui Albastru... când a venit Cel Cărămiziu la guvernare, evreii au continuat să își imagineze că se închină Celui Purpuriu, iar „creștinii” s-au rătăcit cu totul, s-au închinat Celui Albastru, Celui Purpuriu și un pic la urmă Celui Cărămiziu, dar greșit, s-au închinat pe sistem politeist. În toată această perioadă Singurul care trebuia să primească închinare trebuia să fie Cel Cărămiziu, singurul Guvernator pe Pământ. N-a zis Omul Purpuriu: „Vă este de folos să Mă duc, căci, dacă nu Mă duc Eu, Cel Cărămiziu nu va veni la voi, dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite.” „Spunea cuvintele acestea despre Cel Cărămiziu, pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Cel Cărămiziu încă nu fusese dat (trimis), fiindcă Cel Purpuriu nu fusese încă proslăvit.” „Și Eu voi ruga pe Cel Albastru, și El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac; și anume pe Cel Cărămiziu, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște, dar voi Îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi.” „Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Cel Albastru, adică Cel Cărămiziu (Adevărul), care purcede de la Cel Albastru, El va mărturisi despre Mine.” „Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în Mine; în ce privește neprihănirea, fiindcă Mă duc la Tatăl și nu Mă veți mai vedea; în ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâietorul, Cel Cărămiziu (Adevărul), are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El Mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al Meu și vă va descoperi. Tot ce are Cel Albastru este al Meu, de aceea am zis că va lua din ce este al Meu și vă va descoperi.”

Așa cum de la început a fost peste Univers o unică guvernare a Celui-ce-Este și doar atât, așa va fi întotdeauna. Un timp Cel-ce-Este era Cel Purpuriu, apoi era Cel Albastru, apoi Cel Cărămiziu. Niciodată Doi sau Trei în același timp. Chiar și în «creștinism» a fost o oarecare confuzie pe subiectul acesta. Contextul acelui moment a obligat oarecum ca lucrurile să fie confuze pentru acel timp. Erau oricum condamnați de evrei și de lume. «Creștinii» au continuat să se închine Tatălui, Celui Albastru... au ținut la monoteism însă toată închinarea au focusat-o asupra Tatălui Omului Purpuriu. Până la urmă «Iubirea» a înțeles confuzia și nu Și-a dat interesul să corecteze modul de închinare... ar fi fost prea mult pentru acea generație. „Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta.” „Este adevărat că trebuie să vină întâi «Ilie» și să așeze din nou toate lucrurile.”

Problema «Iubirii» nu este că „creștinii” s-au închinat Altuia, pentru că însăși mijlocirea Omului Purpuriu înaintea Celui Albastru avea menirea de a corecta greșelile, problema a fost politeismul și nu atât de mult în privința Celor Trei, cât cu privire la închinarea de tip păgân, cu idoli și icoane, care s-a strecurat în „creștinism”. Așa ajungem la porunca a doua, care interzice orice fel de închinare la orice fel de formă de a pune înainte imagini cu personaje din cer, de pe pământ sau în apele mai jos decât pământul. Or „creștinismul” este plin până la refuz cu astfel de imagini cărora „creștinii” li se închină. Cum intri într-o biserică creștină ești întâmpinat de fețe de „sfinți” pe pereți, pe sticlă, pe tablouri, pe statui... teologia „creștină” argumentează că de fapt închinarea nu se focalizează asupra imaginilor în sine, ci asupra personajelor „sfinte” pe care le reprezintă și care ar fi în cer... «zeii» ăștia, cât de inventivi au fost... chiar se zice că aceste imagini „nevinovate” la început au avut rol didactic... adică a fost mult mai în interesul bisericii să conducă pe om la idolatrie, decât să-l învețe carte, căci omul citind Scripturile ar fi înțeles cât de gravă e treaba asta... oameni buni, pe vremea prorocilor, din închinarea asta „nevinovată” la imagini se murea... era vină de pedeapsă capitală... adică trebuia să ai mult curaj să pupi o icoană sau o statuie... fie și cu Moise pe ea sau Maria... ce fac «zeii» în bisericile „creștine” e mai grav decât ce se întâmplă în păgânism... treaba asta cu icoane, statui, vitralii, sculpturi, picturi și ce-o mai fi... să înțeleagă tot omul... este idolatrie!... călcarea poruncii a doua... pedeapsa pentru așa ceva e moartea... moartea din belșug... moartea veșnică... oricine susține altceva este un mincinos, un antihrist, un fiu al demonilor... să fie clar!

Așa am ajuns la porunca a treia. „Să nu iei în deșert Numele Celui-ce-Este, «Iubirii» tale...” O, cum se ia Numele Celui-ce-Este în context nepotrivit în „creștinism” nu se ia nicăieri. Cum la fiecare scuipătură se pomenește Numele Sfânt printre „creștini” nu se întâmplă treaba asta în nicio altă religie cu dumnezeii lor. Nu iese „creștinul” bine din biserică, și, în crâjmă, îi pomenește (sau nu) pe toți sfinții cunoscuți de el sau de familie, începând cu Omul Purpuriu. Cât de ușor se pronunță „Doamne!”, oriunde... în pat, la cumpărături, pe stadion, în filme care mai de care mai „creștine”... e un fel de „Nu te vom uita niciodată”... oriunde, oricând, oricum... serios?... câtă inconștiență!... mai bine nu învățai să vorbești... habar nu avem cu câtă reverență și în ce contexte sfinte rostesc îngerii Numele Celui Sfânt... probabil ușurătatea în rostirea Numelui «Iubirii» vine tot din exemplul «zeilor» care imediat după ce-au părăsit locul „sfânt” trec în alt registru, în altă gamă, pe alte lungimi de undă... cu alte cuvinte, și cu alte nume în fapte și cuvinte... nume de ex-heruvimi. Porunca spune clar: „Căci Cel-ce-Este nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert Numele Lui.”... adică pe cel care indiferent de context se „laudă” cu „Doamne! Doamne!” al lui... oricine nu se abține și nu-și mușcă limba mai degrabă decât a rosti aiurea Numele Cel unic, va muri... va muri definitiv... e Prea-Sfânt Acel Nume de a fi rostit oricum, de oricine... taci, e mai bine!... clar să fie!

Am ajuns din nou și la porunca a patra. Poți să mă întrebi: nu s-a desființat? Nu s-a desființat! Legea Iubirii nu poate fi desființată. Mai repede faci un Univers nou, decât să desființezi Legea Iubirii, iar Sabatul stă atât la baza ei, cât și la baza întregului Univers. Pe subiectul ăsta „creștinii” au și probleme cu ura. Nu doar că țin o zi fără importanță în Univers, dar unii chiar au ură față de Sabat, adevărata „zi a Domnului”. Au încercat ei să argumenteze că ziua Domnului e duminica, pentru că e ziua învierii. Și ce-i că-i ziua învierii? Însăși învierea a fost un act, o lucrare în sine, precum și moartea (actul de a-Și da viața)... apoi S-a odihnit trei zile, acoperind în odihna Lui Sabatul (atât cel ceremonial al sărbătorii, cât și cel săptămânal al zilei a șaptea). Omul Purpuriu a sanctificat Sabatul prin însăși moartea, odihna și învierea Lui. Într-un sens atemporal sfințirea Sabatului la creațiune și-a avut esența puterii în însăși odihna din mormânt. „Sfințiți Sabatele Mele... ca să știți că Eu sunt Cel-ce-Este «Iubirea» voastră... că Eu sunt Domnul, care vă sfințesc” are legătură cu odihna din mormânt. Sfințirea tuturor vine de acolo: din moarte, odihnă și înviere. Treaba asta e ca un buchet de trei flori și nu ai voie să îți alegi tu floarea pe care s-o miroși. Nu! Miroși floarea pe care «Iubirea» ți-o pune înainte. Nu alegi după capul tău nici miercurea (când a murit), nici duminica (când a înviat); alegi Sabatul cerut de El. Pe subiectul ăsta „creștinismul” a încurcat-o rău... rău de tot. Când «Iubirea» cere închinare în ziua a șaptea, cine ești tu «zeule» sau tu „creștine” să te închini în altă zi? Și cui te închini? Când «Iubirea» vine doar în Sabat la întâlnire cu tine, cu cine te întâlnești tu o zi mai târziu? Cu «Iubirea»? S-o crezi tu!... Omule, când «Iubirea» din veșnicii doar în Sabat vine la întâlnire, poți să fi și „Papă”, «Iubirea» se va ține de obiceiul ei, nu după imaginațiile tale: „A venit în Nazaret, unde fusese crescut, și, după obiceiul Său, în ziua Sabatului, a intrat în sinagogă.” „Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. Trei zile de Sabat a vorbit cu ei din Scripturi.”

Scripturile ne prezintă clar că între Omul Purpuriu și „creștinism” există un conflict de obicei cu privire la ziua închinării: Cel-ce-Este are obiceiul să se prezinte la întâlnirea închinării în Sabat, în timp ce „creștinismul” n-are acest obicei. Diferența se vede și între «creștinii» autentici, cum ar fi Pavel, și „creștinismul” din ziua de azi. Nu există niciun argument pentru ținerea altei zile decât Sabatul, doar dacă vrei neapărat să mori... e doar alegerea ta... Legea Iubirii îți respectă liberul arbitru... dar dacă alegi așa... lasă-i pe ceilalți în pace, să aleagă Sabatul dacă vor... nu învăța minciuni pe cei mici în cele spirituale... abțină-te!... dacă vrei să mori, mori de unul singur, dar lasă-i ce pe cei ce vor viața... lasă-i în pace... Sabatul este singura zi în care «Iubirea» dă omului întâlnire pentru a-l sfinții... nu există altă zi pentru sfințire, pentru închinare la «Iubire»... să fie clar... oricine învață altceva e un mincinos... va muri... definitiv.

Am ajuns la porunca a cincea: „Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta!” Poate te întrebi: cum poate „creștinismul” să încalce această poruncă? A încălcat-o la greu. Îți explic imediat... nu zic Scripturile: „Uitați-vă la părintele vostru Avraam și spre Sara, care v-a născut, căci l-am chemat când era numai el singur, l-am binecuvântat și înmulțit.”? Nu zic „creștinii” că ei sunt fiii lui Avraam, tatăl tuturor credincioșilor, și că „creștinismul” e un altoi în Avraam? Nu se fac ei fii și fiice ale lui Avraam și soției lui Sara? Și totuși de-a lungul secolelor cât dispreț n-au manifestat față de evrei, și implicit față de tatăl și de mama lor, primii evrei. Nu intră „creștinismul” prin atitudinea și acțiunile antisemite în conflict cu porunca de a-și cinsti părinții? Scripturile spun clar care sunt consecințele încălcării acestei porunci – a cărei făgăduință era „pentru ca să ți se lungească zilele”, „ca să ai zile multe și să fii fericit”... consecințele necinstirii părinților sunt: „să fie pedepsit negreșit cu moartea”, „Blestemat să fie cel ce va nesocoti pe tatăl său și pe mama sa!”... „i se va stinge lumina în mijlocul întunericului”.

Deși «creștinismul» a pornit cu respect și cinste față de părinții săi spirituali, Pavel în scrierile lui scria: „Avraam a crezut pe Dumnezeu, și aceasta i s-a socotit ca neprihănire.”, „făgăduința făcută lui Avraam sau seminței lui, că va moșteni lumea, n-a fost făcută pe temeiul Legii, ci pe temeiul acelei neprihăniri care se capătă prin credință”, „nu numai pentru sămânța aceea care este sub Lege, ci și pentru sămânța aceea care are credința lui Avraam, tatăl nostru al tuturor”, „A lepădat Cel-ce-Este pe poporul Său? Nicidecum! Căci și eu sunt israelit, din sămânța lui Avraam, din seminția lui Beniamin.”, „Sunt ei evrei? Și eu sunt! Sunt ei israeliți? Și eu sunt! Sunt ei sămânță a lui Avraam? Și eu sunt!”, „Înțelegeți și voi dar că fii ai lui Avraam sunt cei ce au credință.”, „a vestit mai dinainte lui Avraam această veste bună: ‘Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine.’”, „Și dacă sunteți ai Omului Purpuriu, sunteți ‘sămânța’ lui Avraam, moștenitori prin făgăduință.”

„Creștinismul” totuși a uitat de unde a pornit și pe parcursul istoriei până în ziua de azi a întors spatele părintelui său, Avraam și fiilor săi (frații „creștinismului”), evreii, cei născuți prin sânge din Avraam. Toți evreii au în pânza sufletului lor fir de culoare de Avraam, Isaac și Iacov; creștinii au doar firul spiritual al Omului Purpuriu, un fel de împrumut din firele din sufletul Său. Acest împrumut este condiționat de credință și ascultare. Nu orice „creștin” este un fiu de Avraam, ci doar cel care manifestă credință, însă manifestarea autentică a credinței nu va duce niciodată la încălcarea vreuneia dintre porunci, deci nici călcarea poruncii a cincea.

De unde vine avertizarea: să i se lungească sau nu zilele, să fie sau nu fericit, să fie sau nu blestemat, să aibă sau nu lumină în întuneric? Zilele, fericirea, binecuvântarea și lumina au de-a face cu omul pe un plan temporar și spațial ca în vechime. Pentru «evreu» era vorba de o țară, pentru creștin e vorba de o perioadă, perioada istorică a celor șapte Biserici: „Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodiceea.” Zilele „creștinismului” s-ar fi putut întinde și dincolo de Laodicea, momentul actual al istoriei „creștinismului”, dar pentru că Laodicea n-a reușit să se pocăiască la vreme, momentul ei istoric va fi întrerupt brusc. Așa cum Cincizecimea a deschis drumul mântuirii către neamuri, tot așa repetarea «Cincizecimii» va repune importanța lui Israel în prim-planul lumii. „Creștinismul”, «Babilonul» va fi vărsat din gura Mijlocitorului Purpuriu. Prea mult a bătut Acesta la ușa închisă a „creștinismului” rătăcit în formele sale lipsite de Viață, prea mult s-a adâncit „creștinismul” în orbirea lui, prea mult s-a sărăcit de bogăția lui inițială, prea gol și plin de murdărie necurată a ajuns.

Mijlocitorul, Mielul junghiat... nu Mielul sacrificat pe cruce, nu!... Mielul junghiat pe la spate de cei care îi poartă Numele în batjocoră, acest Miel trădat și batjocorit Se va dezbrăca de hainele mijlocirii și va îmbrăca haine de Răzbunător – „Leul din seminția lui Iuda, Rădăcina lui David”. Mielul junghiat va lua sulul judecății și va rupe pecete după pecete pentru a aduce răzbunarea «fiilor purpurii» și judecata asupra «Babilonului». „Creștinismul” se culcă pe urechea „răpirii” crezând că va scăpa de mânia Mielului, Miel înjunghiat de teologia păgână plină de magie și necurăție pe care „creștinismul” a înghițit-o de bună voie din potirul întins lui de către marele vrăjitor, ex-heruvimul. Cei patru cai – alb, roșu, negru, galben – și „vai... vai... vai” sunt expresie a mâniei Melului junghiat pe la spate, acțiuni ale Răzbunătorului!

„Să nu ucizi!”, porunca a șasea... Doamne!... doar îngerii cunosc cu adevărat numărul celor uciși în numele „creștinătății”, ca și cum «Iubirea» ar fi responsabilizat «zeii» să fie justițiari în locul Celui-ce-Este pe pământ. Câte cruciade, câtă tortură, ruguri de foc, inchiziție, iezuitism, pedofilie, crime și masacre... adevărate genocide. Triburi întregi ale Europei rase de pe pământ, doar pentru că aveau o altfel de închinare. O relatare dintre Cain și Abel retrăită în istorie la proporții universale. Anatemizări între apus și răsărit, seceriș de sânge peste evrei și neconvertiți la creștinism. Populații întregi ascunse de moarte sub pământ prin violență, abuz și ferocitate diabolică. Mai mult rău au făcut „creștinii” locurilor sfinte decât oricare alte adunături de oameni. Atâta râvnă și sete după sângele așa numiților „eretici” nu s-a văzut în rândul niciunei altei „națiuni” cum s-a văzut în „creștinătate”. Ce poruncă: „să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți”?... sau: „Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc” când „creștinismul” în sine a fost activ în a prigoni. Evul Mediu a fost cea mai întunecată perioadă a umanității, nazismul a fost copil mic în atrocitățile lui pe lângă ce-a făcut „Roma creștină”... și încă mai face prin otrava pe care nici măcar gratis n-o dă întregii lumi prin învățăturile și influența ei demonică și de moarte. Și nu am ajuns decât la porunca a șasea. „Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu vor trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa va fi chemat cel mai mic în Împărăția cerurilor.” „Ați auzit că s-a zis celor din vechime: ‘Să nu ucizi; oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății.’ Dar Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății; și oricine va zice fratelui său: ‘Prostule!’ va cădea sub pedeapsa soborului; iar oricine-i va zice: ‘Nebunule!’ va cădea sub pedeapsa focului gheenei.” „Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în Mine, ar fi mai de folos să i se atârne de gât o piatră mare de moară și să fie înecat în adâncul mării.” „Atunci, un înger puternic a ridicat de jos o piatră ca o mare piatră de moară, a aruncat-o în mare și a zis: ‘Cu așa repeziciune va fi aruncat «Babilonul», cetatea cea mare, și nu va mai fi găsit!’”

Am ajuns la porunca a șaptea: „Să nu preacurvești.” Cineva ar putea spune că „creștinismul” nu poate fi acuzat de preacurvie. Sigur? Nu prea cred! Când Unul singur este Cel-ce-Este, și când El a poruncit „Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul.”, El a mai zis: „căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos.” În ochii Săi icoanele sunt „pornografie” și statuile le găsește a fi „prostituție”. Întotdeauna S-a considerat soțul de drept al închinătorilor Săi și fiecare abatere spre idolatrie El a considerat-o preacurvie. Or „creștinismul” nu doar că creat contextul acestei situații ușuratice, dar a și încurajat-o. Acesta este unul dintre motivele pentru care Se va scula să judece popoarele vinovate de preacurvie în relație cu „Roma”, cu «Babilonul». „Apoi unul din cei șapte îngeri care țineau cele șapte potire a venit de a vorbit cu mine și mi-a zis: ‘Vino să-ți arăt judecata curvei celei mari, care șade pe ape mari’” – „Apele pe care le-ai văzut, pe care șade curva, sunt noroade, gloate, neamuri și limbi.” – „‘Cu ea au curvit împărații pământului și locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei!’” „Tocmai pentru aceea într-o singură zi vor veni urgiile ei: moartea, tânguirea și foametea. Și va fi arsă de tot în foc, pentru că Cel-ce-Este «Iubirea», care a judecat-o, este tare. Și împărații pământului, care au curvit și s-au dezmierdat în risipă cu ea, când vor vedea fumul arderii ei, o vor plânge și o vor boci. Ei vor sta departe, de frică să nu cadă în chinul ei, și vor zice: ‘Vai! vai! «Babilonul», cetatea cea mare, cetatea cea tare! Într-o clipă ți-a venit judecata!’” „Dați de știre printre neamuri, dați de veste și înălțați un steag! Vestiți, n-ascundeți nimic! Spuneți: ‘«Babilonul» este luat!... Idolii lui sunt acoperiți de rușine, idolii lui sunt sfărâmați!’... În zilele acelea, în vremurile acelea copiii lui Israel și copiii lui Iuda se vor întoarce împreună; vor merge plângând și vor căuta pe Cel-ce-Este «Iubirea» lor. Vor întreba de drumul Sionului, își vor întoarce privirile spre el și vor zice: ‘Veniți să ne alipim de Cel-ce-Este printr-un legământ veșnic, care să nu fie uitat niciodată!’” «Babilonul» se îndreaptă spre cădere... judecata vine către el... va fi judecat pentru că s-a dedat la curvie și că împreună cu el a dus toate națiunile pământului în căderea lui, spre nimicire... ăsta este adevărul... «Babilonul» e „Roma”, e „creștinismul” căzut în călcări repetate de porunci, călcări flagrante ale Legii Iubirii... să fie clar... „Cine duce pe alții în robie va merge și el în robie. Cine ucide cu sabia trebuie să fie ucis cu sabie.”

Porunca a opta: „Să nu furi!” Ce-a furat „creștinismul”, „Roma”, «Babilonul»? I-a furat pe oameni de adevărata închinare. Le-a furat șansa la odihna Sabatului. Le-a furat mântuirea. Le-a furat banii și viața prin indulgențe, prin cerința faptelor, prin minciuni cu privire la o a doua șansă: șansa de după moarte. Prin preoția inventată s-a interpus între om și adevăratul Mijlocitor, Căruia i-a furat „necurmata”. „S-a înălțat până la oștirea cerurilor... S-a înălțat până la căpetenia oștirii (Marele Preot Purpuriu), i-a smuls jertfa necurmată și i-a surpat locul locașului său celui sfânt.” Da, „creștinismul” I-a smuls jertfa necurmată Celui ce prezenta sângele Său înaintea «Tronului de har». „Creștinismul” a mințit cu nerușinare că mântuirea se realizează prin fapte, prin donații, prin sacrificii, prin automutilare, prin post, castitate și monarhie... când de fapt mântuirea s-a realizat prin moartea Mielului, moartea Singurului Fiu al Tatălui, „Fiindcă atât de mult a iubit Cel-ce-Este lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” „Eu am venit ca oile să aibă viață, și s-o aibă din belșug. Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Eu sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile Mele, și ele Mă cunosc pe Mine, așa cum Mă cunoaște pe Mine Tatăl și cum cunosc Eu pe Tatăl, și Eu Îmi dau viața pentru oile Mele. Mai am și alte oi, care nu sunt din staulul acesta; și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, și va fi o turmă și un Păstor. Tatăl Mă iubește, pentru că Îmi dau viața ca iarăși s-o iau. Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am putere s-o dau și am putere s-o iau iarăși; aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl Meu.”

Într-adevăr Unul singur este Mântuitorul tuturor, prin moartea Unuia viața s-a răspândit în întreg Universul, El a plătit prețul vinei noastre a tuturor, prin rănile Lui suntem mântuiți, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Nimeni nu va ajunge în Cer prin propriile merite, sau prin eforturi personale. Mântuirea este un cadou din Cer, așa cum a fost mana și apa în pustie. Mântuirea este darul «Iubirii» oferit prin credință... orice altă cale e o minciună... și orice «zeu» care învață altceva este un mincinos și adevărul nu este în el... să fie clar... mântuirea este cadoul «Iubirii» cumpărat cu prețul infinit al sângelui Melului care a fost sacrificat pe crucea de la margine de Ierusalim... „Mântuirea vine de la evrei.”... „Mântuirea vine de la Cel-ce-Este.”... mântuirea vine prin Omul Purpuriu.

Porunca a noua spune clar: „Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău.” A încălcat „creștinismul” și porunca aceasta? E doar suficient să recitești un pic mai sus și vei revedea că la fiecare poruncă „creștinismul” a inventat o minciună, o scuză pentru a o încălca, cum din rătăcirea lor, «zeii» s-au făcut ghizi ai oamenilor spre a-i duce la pieire deși sloganul lor este că „împreună vom ajunge în Paradis”. E o minciună! Sunt călăuze oarbe care trag după ele, prin minciuna lor, toată omenirea spre abis și foc, focul pregătit pentru ex-heruvimi. Ei de la început s-au asociat cu marele mincinos și acuzatorul travestit, mincinosul îmbrăcat în haine de binevoitor. „Păziți-vă de proroci mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori.” „Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii.” „Cine zice: ‘Îl cunosc’ și nu păzește poruncile Lui este un mincinos și adevărul nu este în el.” „Dacă zice cineva: ‘Eu iubesc pe Cel-ce-Este’ și urăște pe fratele său este un mincinos, căci cine nu iubește pe fratele său pe care-l vede cum poate să iubească pe Cel-ce-Este, pe care nu-L vede?” „Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua.”

Porunca se referă și la mărturia mincinoasă, la condamnări pe bază de vinovăție susținută cu martori falși... câți n-au fost jefuiți, torturați și omorâți pe baza unor mărturii mincinoase?... câte crime nu s-au comis pe baza înșelăciunii unor martori mincinoși?... „Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră! Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi.”

Ultima poruncă, a zecea: „Să nu poftești nevasta aproapelui tău; să nu poftești casa aproapelui tău, nici ogorul lui... nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău.” A poftit „creștinismul” în relație cu Cel-ce-Este ceva din cea ce «Iubirea» dăduse lui Israel? Și încă cum! Să nu uităm un lucru, Cel-ce-Este întotdeauna S-a raportat la poporul Său ca fiind mireasa Lui. Deși această mireasă deseori a fost mustrată pentru necurăția ei și pentru derapajele ei în idolatrie, Cel-ce-Este întotdeauna S-a raportat la Israel ca fiind mireasa Lui. Nu putem spune că „creștinismul” I-a poftit mireasa Celui-ce-Este, i-a poftit numele, statutul, poziția, iubirea pe care Cel-ce-Este le pusese deoparte pentru prima Sa iubire? „Creștinismul” a ajuns până acolo să se considere „Israelul spiritual” ca și cum «moștenitorii purpurii» dispăruseră de pe fața pământului... Iubiții mei frați am o veste proastă! Nu doar că există Israelul fizic, dar există și «israelul invizibil», care niciodată n-a trecut prin Marea Roșie, nu a fost la Sinai cu plecăciuni înaintea vițelului de aur, n-a primit Legea, n-a mâncat nici mană, n-a avut nici păstor, nici împărat; «Iubirea» prin «contractul purpuriu» le este datoare, «Iubirea» mai are o demonstrație de făcut prin ei, „Și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește Celui-ce-Este și cel ce nu-I slujește.” „‘Ei vor fi ai Mei’, zice Cel-ce-Este, ‘Îmi vor fi o comoară deosebită în «Ziua» pe care o pregătesc Eu. Voi avea milă de ei cum are milă un om de fiul său care-i slujește.” „De dragostea Sionului nu voi tăcea, de dragostea Ierusalimului nu voi înceta, până nu se va arăta mântuirea lui, lumina soarelui și izbăvirea lui, ca o făclie care s-aprinde. Atunci neamurile vor vedea mântuirea ta și toți împărații, slava ta și-ți vor pune un nume nou, pe care-l va hotărî gura Celui-ce-Este. Vei fi o cunună strălucitoare în mâna Celui-ce-Este, o legătură împărătească în mâna «Iubirii» tale. Nu te vor mai numi ‘Părăsită’, și nu-ți vor mai numi pământul un pustiu, ci te vor numi ‘Plăcerea Mea este în ea’ și țara ta o vor numi «Măritată», căci Cel-ce-Este Își pune plăcerea în tine și țara ta se va mărita iarăși. Cum se unește un tânăr cu o fecioară, așa se vor uni fiii tăi cu tine și, cum se bucură mirele de mireasa lui, așa se va bucura «Iubirea» ta de tine.”

Dar „creștinismul” nu s-a oprit doar aici, încercând să se strecoare în patul care nu era pus deoparte pentru el.. nu!... „creștinismul” a mers mai departe revendicând Cetatea prea-iubită ca și cum i s-ar cuveni. Pe ce drept? Ce să caute „creștinismul” în Ierusalim? Ar putea revendica Roma, Constantinopolul sau Wittenbergul, dar în niciun caz Ierusalimul. Nu există nimic ce să lege „creștinismul” de Ierusalim. Nu scrie nicăieri că Omul Purpuriu ar fi lăsat Ierusalimul moștenire «creștinismului», cu atât mai puțin «Babilonului»! „Creștinii” nu înțeleg că Omul Purpuriu a fost, este și va fi pentru totdeauna Cel Purpuriu care a ales pe Avraam și i-a promis Țara Canaan ca moștenire veșnică pentru cei cu «contract purpuriu». «Contractul albastru» în care sunt invitați toți oamenii – indiferent de națiune – la mântuire nu conține în el vinderea Ierusalimului sau Țării Canaan. «Contractul albastru» nu prevede Ierusalimul, Cetatea aleasă de Cel Purpuriu. Acesta este unul dintre motivele pentru care Cel-ce-Este «Iubirea» lui Israel va chema toate neamurile la judecată în Ierusalim. „Creștinismul” s-a întins poftind o moștenire, un ogor, o casă care nu i se cuvenea... casa, ogorul, moștenirea „aproapelui” său, moștenirea „primului născut”. „Căci iată că, în «Zilele» acelea și în vremurile acelea când voi aduce înapoi pe prinșii de război ai lui Iuda și ai Ierusalimului, voi strânge pe toate neamurile și le voi coborî în Valea lui Iosafat. Acolo, Mă voi judeca cu ele pentru poporul Meu, pentru Israel, moștenirea Mea, pe care l-au risipit printre neamuri, împărțind între ele țara Mea.” „În «Ziua» aceea, Cel-ce-Este va lovi cu sabia Lui cea aspră, mare și tare leviatanul, «Babilonul»... În «Ziua» aceea, cântați o cântare asupra viei celei mai alese (Israel): ‘Eu, Cel-ce-Este, sunt Păzitorul ei, Eu o ud în fiecare clipă; Eu o păzesc zi și noapte, ca să n-o vatăme nimeni. N-am nicio mânie. Dar, dacă voi găsi mărăcini și spini, voi merge la luptă împotriva lor și-i voi arde pe toți, afară numai dacă vor căuta ocrotirea Mea, vor face pace cu Mine, da, vor face pace cu Mine.’” „Prorocie împotriva «Babilonului»... Ridicați un steag pe un munte gol, înălțați glasul spre ei, faceți semne cu mâna, ca să vină la porțile asupritorilor! ‘Am dat poruncă sfintei Mele oștiri’, zice Cel-ce-Este, ‘am chemat pe vitejii Mei la judecata mâniei Mele, pe cei ce se bucură de mărimea Mea.’ Un vuiet se aude pe munți, ca vuietul de popor mult; se aude o zarvă de împărății, de neamuri adunate. Cel-ce-Este Își cercetează oastea care va da lupta. Ei vin dintr-o țară depărtată, de la marginea cerurilor: Cel-ce-Este și uneltele mâniei Lui vor nimici tot pământul. Gemeți, căci «Ziua» Celui-ce-Este este aproape: ea vine ca o pustiire a Celui Atotputernic!” „Căci Cel-ce-Este va avea milă de «Iacov», va alege iarăși pe Israel și-i va aduce iarăși la odihnă în țara lor; străinii se vor alipi de ei și se vor uni cu casa lui «Iacov». Popoarele îi vor lua și-i vor aduce înapoi la locuința lor, și casa lui Israel îi va stăpâni în țara Celui-ce-Este, ca robi și roabe. Vor ține astfel robi pe cei ce-i robiseră pe ei și vor stăpâni peste asupritorii lor. Iar când îți va da Cel-ce-Este odihnă după ostenelile și frământările tale și după aspra robie care a fost pusă peste tine, atunci vei cânta cântarea aceasta asupra împăratului «Babilonului» și vei zice: ‘Iată, asupritorul nu mai este, asuprirea a încetat, Cel-ce-Este a frânt toiagul celor răi, nuiaua stăpânitorilor. Cel ce, în urgia lui, lovea popoarele cu lovituri fără răgaz, cel ce, în mânia lui, supunea neamurile este prigonit fără cruțare. Tot pământul se bucură acum de odihnă și pace; izbucnesc oamenii în cântece de veselie.’”

25 Aprilie (II)

Dragostea mea dulce... Bună dimineața! :)

Te iubesc la nebunie și-mi „place de tine”, dar îmi place rău... adică la cât de mult mă țin pe mine bateriile inimii și ale sufetului meu... și cum inima mea e imensă... te ador infinit... cu plăcere... și încă câtă plăcere... toată plăcerea inimii mele... dar nu doar a inimii... și a ochilor... și a gustului... și a auzului... și a degetelor... și a întregului tot a ceea ce sunt.

Te iubesc... ți-am mai zis și mai devreme... și ieri... și alaltăieri... o să-ți zic și mâine, și poimâine, în fiecare zi cât voi trăi... căci atâta timp cât te iubesc, trăiesc... planul meu e să trăiesc infinit, deci avem timp mult să-ți spun că te iubesc și avem și timp să ne iubim...

Cred că iubirea e ca un spic de grâu... iei un bob... îl ascunzi în pământ, îl uzi, aștepți până iese... întâi e ca un fir de iarbă... cred că pe aici suntem și noi... mai greu a fost să încolțim și să ne facem drum spre lumină... a fost destul de greu... acum ieșiți la suprafață, avem toată lumea la dispoziția noastră... avem soare, avem zâmbet... cât să creștem... să ne facem pâine... pâinea se face cu fierbinte... am sărit... ideea era că putem să creștem să ne facem spic... cu multe boabe de iubire în noi... am pornit de la un bob ascuns în pământ... putem ajunge la boabe infinit... înțelegi... normal... înțelegi mai bine decât mine.

Te iubesc Roza mea... îmi ești dulce în suflet... pe limbă... oriunde. Mai avem un pic... îți promit... trecem de cărarea gri și intrăm pe autostrada roz... o să vezi... tot greul aproape că a trecut... te iubesc infinit... jur... am eu lipsurile mele, dar te iubesc infinit... iar lipsurile mele sunt temporare, de-o clipă... iubirea va fi nesfârșită... o să vezi... promit!

Așa a fost scenariul stelelor... astea sunt și mega-deștepte și mega-iubire... motive suficiente să avem încredere în ele... mi-ar fi plăcut ca eu să fi fost altfel... mult mai «orice»... ăsta sunt... voi fi... voi fi mult mai «orice»... curând și infinit... o să vezi... tot ce pot e să te iubesc clipă de clipă la maximum a ceea ce sunt... asta fac... aici mă lupt să fiu mai mult... aici chiar depinde de mine... azi te iubesc infinit... infinitul ăsta e mărginit de granițele ființei mele... însă granițele astea clipă de clipă le mut... mă întind mai mult... într-o zi voi cuceri tot Universul... iar în tot Universul cucerit de mine am iubire... iubire de tine!

Te iubesc! – probabil pentru că din clipa în care mi-ai zâmbit mi-ai furat inima și ochii... cred că mi-ai zâmbit din veșnicii... îți mulțumesc... infinit!


Revenind puțin la „Să nu poftești... bărbatul soției în casa în care ai fost primită drept musafir”, nu degeaba în profeția escatologică «Babilonul» este înfățișat a fi curva ce-a mare; ea e curvă pe două planuri, o dată că s-a băgat în patul altei femei, Mireasa Celui Purpuriu, iar pe de altă parte această curvă nu s-a mulțumit doar cu atât, a început să ademenească, cu vinul minciunilor ei, pe împărații pământului. Deși susține că scaunul așezat sub curvia ei la masa cu bucate de-oriunde pentru toți i-a fost pus de către Petru, în realitate acțiunile ei scot în evidență la origine mai mult pe altul (cu scaunul), unul dintre cei doisprezece care la ultima cină au fost cu Omul Purpuriu, cel în care intrase un «duh» al ex-heruvimilor, un «duh» al trădării... trădare scumpă, pentru niște bănuți strălucitori care i-au furat mințile și „dragostea dintâi”... teoretic „dragoste dintâi”, căci în realitate «Babilonul» s-a născut narcisist, plin de «gri», «griul» trădării de la început pe când Lucifer era primul între heruvimi, responsabil cu organizarea „liturghiei” din «Cetate».

E adevărat că Pavel se referă la Biserică ca fiind Mireasa Omului Purpuriu, însă la momentul acela Biserica era formată din «creștini»; atâta vreme cât Biserica a fost curată și neotrăvită de păgânism și tradiții care nu au nicio legătură cu Scripturile «creștinismul» se putea identifica cu «iudaismul» având în esență aceeași teologie, însă pe parcursul istoriei această Biserică și-a pierdut tot mai mult identitatea, transformându-se în „creștinism” așa încât din „slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană” a ajuns „un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte, pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei și împărații pământului au curvit cu ea și negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei.”

Strigătul din cer, din «Templul Cetății», care zice „în «Ziua»” aceasta: „‘Ieșiți din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei! Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit și au ajuns până în cer și «Iubirea» Și-a adus aminte de nelegiuirile ei. Răsplătiți-i cum v-a răsplătit ea și întoarceți-i de două ori cât faptele ei. Turnați-i îndoit în potirul în care a amestecat ea! Pe cât s-a slăvit pe sine însăși și s-a desfătat în risipă, pe atât dați-i chin și tânguire! Pentru că zice în inima ei: ‘Șed ca împărăteasă, nu sunt văduvă și nu voi ști ce este tânguirea!’ Tocmai pentru aceea într-o singură zi vor veni urgiile ei: moartea, tânguirea și foametea. Și va fi arsă de tot în foc, pentru că Cel-ce-Este «Iubirea», care a judecat-o, este tare.” este identic cu cel care zice: „Mai am și alte oi, care nu sunt din staulul acesta (Israel); și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, și va fi o turmă și un Păstor.” este identic cu „Ieșiți din «Babilon», fugiți din mijlocul «haldeenilor»! Vestiți, trâmbițați cu glas de veselie, dați de știre până la capătul pământului, spuneți: ‘Cel-ce-Este a răscumpărat pe «robul Său Iacov»!’”, „Plecați, plecați, ieșiți din «Babilon»! Nu vă atingeți de nimic necurat! Ieșiți din mijlocul lui! Curățiți-vă, cei ce purtați vasele Celui-ce-Este! Nu ieșiți cu grabă, nu plecați în fugă, căci Cel-ce-Este vă va ieși înainte și «Iubirea» lui Israel vă va tăia calea!... Iată, «robul Meu» (moștenitorul cărămiziu) va propăși; se va sui, se va ridica, se va înălța foarte sus... pentru multe popoare va fi o pricină de bucurie; înaintea lui, împărații vor închide gura, căci vor vedea ce nu li se mai istorisise și vor auzi ce nu mai auziseră.” „În curând, cel încovoiat sub fiare va fi dezlegat; nu va muri în groapă și nu va duce lipsă de pâine. Eu-Sunt Cel-ce-Este «Iubirea» ta, care stârnesc marea și fac să-i urle valurile și al cărui Nume este Cel-ce-Este. Eu pun cuvintele Mele în gura ta și te acopăr cu umbra mâinii Mele, ca să întind ceruri noi și să întemeiez un pământ nou și să zic Sionului: ‘Tu ești poporul Meu!’... Trezește-te, trezește-te! Scoală-te, Ierusalime, care ai băut din mâna Celui-ce-Este potirul mâniei Lui, care ai băut, ai sorbit până în fund potirul amețelii!... Iată că îți iau din mână potirul amețelii, potirul mâniei Mele, ca să nu mai bei din el, și îl voi pune în mâna asupritorilor tăi, care îți ziceau: ‘Îndoaie-te, ca să trecem peste tine!’ Îți făceai atunci spinarea ca un pământ și ca o uliță pentru trecători... Trezește-te, trezește-te! Îmbracă-te în podoaba ta, Sioane! Pune-ți hainele de sărbătoare, Ierusalime, cetate sfântă! Căci nu va mai intra în tine niciun om netăiat împrejur («gri») sau necurat (prin ce mănâncă). Scutură-ți țărâna de pe tine, scoală-te și șezi în capul oaselor, Ierusalime! Dezleagă-ți legăturile de la gât, fiică, roabă a Sionului! Căci așa vorbește Cel-ce-Este: ‘Fără plată ați fost vânduți și nu veți fi răscumpărați cu preț de argint.’... De aceea, poporul Meu va cunoaște Numele Meu, de aceea va ști, în «Ziua» aceea, că Eu vorbesc și zic: ‘Iată-Mă!’... Ce frumoase sunt pe munți picioarele «celui» ce aduce vești bune, care vestește pacea, picioarele «celui» ce aduce vești bune, care vestește mântuirea, picioarele celui ce zice Sionului: ‘«Iubirea» ta împărățește!’ Iată, glasul străjerilor tăi răsună; ei înalță glasul și strigă toți de veselie, căci văd cu ochii lor cum Se întoarce Cel-ce-Este în Sion. Izbucniți cu toate în strigăte de bucurie, dărâmături ale Ierusalimului! Căci Cel-ce-Este mângâie pe poporul Său și răscumpără Ierusalimul. Cel-ce-Este Își descoperă brațul Său cel sfânt înaintea tuturor neamurilor și toate marginile pământului vor vedea mântuirea «Iubirii» noastre. Plecați, plecați, ieșiți din «Babilon»! Nu vă atingeți de nimic necurat! Ieșiți din mijlocul lui!”

Deși în „creștinism” se susține că „creștinii” vor fi tainic răpiți din „marea strâmtorare” care va veni peste lume, ei se înșală amarnic, din contră vor simți din plin răzbunarea Celui-ce-Este pentru „întâiului Lui născut” dintre națiuni. Daniel este foarte clar în privința aceasta când zice: „În vremea aceea se va scula marele Voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar, în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, și anume oricine va fi găsit scris în carte.” Mihail, cel menționat aici, e Cel care a ales Ierusalimul, Cel care în Avraam Și-a ales moștenitorii de «contract purpuriu», Cel care a zis, „Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel.” Ieremia zice: „Dar puternic este Răzbunătorul lor, El, al cărui Nume este Cel-ce-Este. El le va apăra pricina, ca să dea odihnă țării și să facă pe locuitorii «Babilonului» să tremure.” În acest context S-a referit Cel Purpuriu la cei aleși prin cuvintele „Și dacă n-ar fi scurtat Cel-ce-Este zilele acelea, nimeni n-ar scăpa, dar le-a scurtat din pricina celor aleși.”

Cine sunt cei aleși? „Cum sunt priviți acum fiii Sionului, cei aleși și prețuiți ca aurul curat altădată.”, „Voi lăsa o seminție fiului tău, din pricina robului Meu David și din pricina Ierusalimului, pe care l-am ales.” „Ci Ierusalimul l-am ales, pentru ca în el să locuiască Numele Meu, și pe «David» l-am ales, ca să domnească peste poporul Meu Israel!” „Cel-ce-Este a zis Șarpelui: ‘Cel-ce-Este să te mustre! Cel-ce-Este să te mustre, El, care a ales Ierusalimul!’” „Așa vorbește Cel-ce-Este: ‘Dacă puteți să rupeți legământul Meu cu ziua și legământul Meu cu noaptea, așa încât ziua și noaptea să nu mai fie la vremea lor, atunci se va putea rupe și legământul Meu cu robul Meu «David», așa încât să nu mai aibă fii care să domnească pe scaunul lui de domnie, și legământul Meu cu «leviții», preoții, care Îmi fac slujba. Ca oștirea cerurilor, care nu se poate număra, și ca nisipul mării, care nu se poate măsura, așa voi înmulți sămânța robului Meu «David» și pe leviții care-Mi slujesc.’”

Contextul în care Omul Purpuriu a rostit cuvintele prin care promitea protecția Sa de Ocrotitor al poporului Său e foarte clar și ușor de înțeles, nu e vorba de o răpire asemenea lui Ilie, ci mai degrabă de o protecție asemenea lui Noe când apele au căzut din cer, o protecție asemenea momentului în care Israel a trecut prin Marea Roșie, o protecție asemănătoare celor trei prieteni ai lui Daniel care nu au fost singuri în cuptorul încins, cum nici Daniel nu a fost lăsat să fie înghițit de lei... contextul e pensulat în cuvintele: „Se va întâmpla ca și cu un om plecat într-altă țară, care își lasă casa, dă robilor săi putere, arată fiecăruia care este datoria lui și poruncește «portarului» să vegheze.” „«Portarul» îi deschide și oile aud glasul lui; el își cheamă oile pe nume și le scoate din staul.” „De aceea, și voi fiți gata; căci «fiul» Omului (Purpuriu) va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Care este deci «robul credincios și înțelept», pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale, ca să le dea hrana la vremea hotărâtă? Ferice de «robul acela» pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând așa! Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale.” „La miezul nopții, s-a auzit o strigare: ‘Iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare!’”

Cine este «portarul» însărcinat să vegheze, însărcinat să-I deschidă? Cine este «robul credincios» pe care Împăratul l-a pus peste „aleșii Săi” să le dea hrana le vremea hotărâtă? Despre ce vreme hotărâtă este vorba? De ce i se promite acestui «portar» și «rob credincios și înțelept» întreaga avuție a Împăratului? De unde știe când să strige la miezul nopții: „Iată mirele!”? De ce nu face parte din rândul tuturor fecioarelor care au adormit? De ce pregătește el hrana din care la „vremea hotărâtă” („vremea potrivită”) trebuie să mănânce toți?

„De aceea, așa le vorbește Cel-ce-Este «Iubirea»: ‘Iată că voi judeca între oaia grasă și oaia slabă. Pentru că ați izbit cu coasta și cu umărul și ați împuns cu coarnele voastre toate oile slabe până le-ați izgonit, voi veni în ajutorul oilor Mele, ca să nu mai fie de jaf, și voi judeca între oaie și oaie. Voi pune peste ele un singur «păstor», care le va paște, și anume pe robul Meu «David»; el le va paște, el va fi păstorul lor. Eu, Cel Purpuriu, voi fi «Iubirea» lor, și robul Meu «David» va fi «voievod» (moștenitor peste toată avuția) în mijlocul lor. Eu, Cel-ce-Este, am vorbit! Voi încheia cu ele un legământ de pace și voi îndepărta din țară toate fiarele sălbatice (rele și necurate); ele vor locui în liniște în pustie și vor putea dormi în mijlocul pădurilor. Le voi face, pe ele și împrejurimile dealului Meu (Ierusalimul), o pricină de binecuvântare; le voi trimite ploaie la vreme («duh» vărsat), și aceasta va fi o ploaie binecuvântată (hrană potrivită)! Pomul de pe câmp își va da rodul și pământul își va da roadele. Ele vor fi liniștite în țara lor și vor ști că Eu sunt Cel-ce-Este când voi rupe legăturile jugului lor și când le voi izbăvi din mâna celor ce le asupresc. Nu vor mai fi de jaf între neamuri, nu le vor mânca fiarele din țară, ci vor locui în liniște și nu le va mai tulbura nimeni. Le voi pune un «răsad» («odraslă») căruia i se va duce faima; nu vor mai fi mistuite de foame în țară și nu vor mai purta ocara neamurilor. Și vor ști astfel că Eu, Cel-ce-Este «Iubirea» lor, sunt cu ele și că ele sunt poporul Meu, ele, casa lui Israel’, zice Cel-ce-Este Cel Purpuriu. ‘Voi sunteți oile Mele, oile pășunii Mele, și Eu-Sunt «Iubirea» voastră’, zice Cel-ce-Este «Iubirea».” „Așa vorbește Cel-ce-Este «Iubirea»: ‘Iată, voi lua pe copiii lui Israel din mijlocul neamurilor la care s-au dus, îi voi strânge din toate părțile și-i voi aduce înapoi în țara lor. Voi face din ei un singur neam în țară, pe munții lui Israel; toți vor avea un singur «împărat» și nu vor mai fi două neamuri, nici nu vor mai fi împărțiți în două împărății. Nici nu se vor mai spurca prin idolii lor, cu urâciunile lor și cu toate fărădelegile lor. Îi voi scoate din toate abaterile cu care au păcătuit și-i voi curăți; ei vor fi poporul Meu și Eu voi fi «Iubirea» lor. Robul Meu «David» va fi «împărat» peste ei și toți vor avea un singur «păstor». Vor urma poruncile Mele, vor păzi legile mele și le vor împlini. Vor locui iarăși în țara pe care am dat-o robului Meu «Iacov» și pe care au locuit-o și părinții voștri. Da, vor locui în ea ei, copiii lor și copiii copiilor lor pe vecie și robul Meu «David» va fi «voievodul» lor în veci. Voi încheia cu ei un legământ de pace, care va fi un legământ veșnic cu ei; îi voi sădi și-i voi înmulți și voi pune Locașul Meu cel Sfânt în mijlocul lor pentru totdeauna. Locuința Mea va fi între ei; Eu voi fi «Iubirea» lor și ei vor fi poporul Meu. Și neamurile vor ști că Eu sunt Cel-ce-Este, care sfințește pe Israel, când Locașul Meu cel Sfânt va fi pentru totdeauna în mijlocul lor. ’”

„Creștinii” s-au chinuit să pună rolul lui «David» în dreptul Omului Purpuriu, când Omul Purpuriu a zis clar că toată avuția Lui o va da „portarului”, „strigătului în miez de noapte”, robului său credincios și înțelept pus să vegheze în mijlocul „celor aleși”. Profeția psalmistului se suprapune cu intenția și planul Celui Purpuriu făcut pe baza «contractului purpuriu», se suprapune chiar pe profeția făcută de Solomon, ca și cum acesta recunoștea că nu despre el a fost vorba... citez din Solomon, apoi din Etan, Ezrahitul: „Cel-ce-Ești Purpuriu, dă judecățile Tale «împăratului» și dă dreptatea Ta «fiului» Împăratului! Și el va judeca pe poporul Tău cu dreptate și pe nenorociții Tăi cu nepărtinire. Munții vor aduce pace poporului și dealurile, de asemenea, ca urmare a dreptății Tale. El va face dreptate nenorociților poporului, va scăpa pe copiii săracului și va zdrobi pe asupritor. Așa că se vor teme de Tine cât va fi soarele și cât se va arăta luna, din neam în neam (din popor în popor); va fi ca o ploaie («Cincizecime») care cade pe un pământ cosit, ca o ploaie repede care udă câmpia. În «Zilele» lui va înflori cel neprihănit și va fi belșug de pace până nu va mai fi lună. El va stăpâni de la o mare la alta și de la râu până la marginile pământului. Locuitorii pustiei își vor pleca genunchiul înaintea lui și vrăjmașii vor linge țărâna.” „Atunci ai vorbit într-o vedenie preaiubitului Tău și ai zis: ‘Am dat ajutorul Meu unui «viteaz», am ridicat din mijlocul poporului un «tânăr»; am găsit pe robul Meu «David» și l-am uns cu «untdelemnul» Meu cel sfânt. Mâna Mea îl va sprijini și brațul Meu îl va întări. Vrăjmașul nu-l va prinde și cel rău nu-l va apăsa, ci voi zdrobi dinaintea lui pe potrivnicii lui și voi lovi pe cei ce-l urăsc. Credincioșia și bunătatea Mea vor fi cu el și tăria lui se va înălța prin Numele Meu. Voi da în mâna lui marea și în dreapta lui râurile. El Îmi va zice: ‘Tu ești Tatăl meu, «Iubirea» mea și Stânca mântuirii mele!’ Iar Eu îl voi face «întâiul născut», cel mai înalt dintre împărații pământului. Îi voi păstra totdeauna bunătatea Mea și legământul Meu îi va fi neclintit. Îi voi face veșnică sămânța și scaunul lui de domnie, ca zilele cerurilor. Dacă fiii lui vor părăsi Legea Mea și nu vor umbla după poruncile Mele, dacă vor călca orânduirile Mele și nu vor păzi poruncile Mele, atunci le voi pedepsi fărădelegile cu nuiaua și nelegiuirile cu lovituri, dar nu-Mi voi îndepărta deloc bunătatea de la ei și nu-Mi voi face credincioșia de minciună; nu-Mi voi călca legământul și nu voi schimba ce a ieșit de pe buzele Mele. Am jurat odată pe sfințenia Mea: să mint Eu oare pe David? «Sămânța» lui va dăinui în veci; scaunul «lui» de domnie va fi înaintea Mea ca soarele; ca luna va dăinui pe vecie și ca martorul credincios din cer.’”

Același gând i-a fost rostit lui David de Cel Purpuriu și prin prorocul Natan: „Așa vorbește «Iubirea»: ‘Te-am luat de la pășune, de la oi, ca să fii căpetenie peste poporul Meu, peste Israel; am fost cu tine pretutindeni pe unde ai mers, am nimicit pe toți vrăjmașii tăi dinaintea ta și ți-am făcut numele mare, ca numele celor mari de pe pământ; am dat un loc poporului Meu, lui Israel, și l-am sădit ca să locuiască în el și să nu mai fie tulburat, ca să nu-l mai apese cei răi ca mai înainte și ca pe vremea când pusesem judecători peste poporul Meu, Israel. Ți-am dat odihnă izbăvindu-te de toți vrăjmașii tăi. Și Cel Purpuriu îți vestește că-ți va zidi o casă. Când ți se vor împlini zilele și vei fi culcat cu părinții tăi, Eu îți voi ridica «un urmaș» după tine, care va ieși din trupul tău, și-i voi întări «împărăția». El va zidi Numelui Meu o casă și voi întări «pe vecie» scaunul de domnie al «împărăției lui». Eu (Cel Purpuriu) îi voi fi Tată și «el» Îmi va fi «fiu» (moștenitorul cărămiziu). Dacă va face răul, îl voi pedepsi cu o nuia omenească și cu lovituri omenești; dar «harul» Meu nu se va depărta de la el, cum l-am depărtat de la Saul, pe care l-am îndepărtat dinaintea ta. Ci casa ta și împărăția ta vor dăinui veșnic înaintea Mea și scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie.’”... cuvinte care nu s-au împlinit în David, nici în Solomon... aveau să se împlinească la momentul potrivit... în «Ziua» aceea, «Ziua» Celui-ce-Vine ca Răzbunător și Judecător... «Ziua» căderii «Babilonului».

Cel Purpuriu Se scoală, vrăjmașii Lui se risipesc și potrivnicii Lui fug dinaintea Feței Lui. Cum se risipește fumul, așa-i risipești Tu; cum se topește ceara la foc, așa pier cei răi dinaintea Celui Purpuriu. Dar cei neprihăniți se bucură, saltă de bucurie înaintea Celui Purpuriu și nu mai pot de veselie. Cântați Celui Purpuriu, lăudați Numele Lui! Faceți drum Celui ce înaintează prin câmpii! Cel-ce-Este este Numele Lui: bucurați-vă înaintea Lui!

El este Tatăl orfanilor, Apărătorul văduvelor, El, Cel Purpuriu, care locuiește în Locașul Lui cel Sfânt (din «Cetate»). «Iubirea» dă o familie celor părăsiți, El izbăvește pe prinșii de război și-i face fericiți; numai cei răzvrătiți locuiesc în locuri uscate (fără «ploaie», fără «duh», fără «roz»)...

Ai dat o ploaie binefăcătoare («Cincizecime»), Cel-ce-Ești, și ai întărit moștenirea Ta, sleită de puteri. Poporul Tău și-a așezat locuința în țara pe care, prin bunătatea Ta, «Iubirea», o pregătiseși pentru cei nenorociți.

Un cuvânt spune «Iubirea», și femeile aducătoare de vești bune sunt o mare oștire: împărații oștirilor fug, fug, și cea care rămâne acasă împarte prada…

Când a împrăștiat Cel Atotputernic pe împărați în țară, parcă ningea în Țalmon (ținutul de la miazănoapte). Munții Celui-ce-Este, munții Basanului, munți cu multe piscuri, munții Basanului, pentru ce munți cu multe piscuri purtați pizmă pe muntele pe care l-a ales «Iubirea» ca locaș împărătesc? Cu toate acestea, Cel-ce-Este va locui în el în veci.

Carele Celui-ce-Este se numără cu douăzecile de mii, cu mii și mii; Cel Purpuriu este în mijlocul lor, venind din Sinai («Templul Cetăți») în Locașul Său cel Sfânt. Te-ai suit pe înălțime, ai luat prinși de război, ai luat în dar oameni; cei răzvrătiți vor locui și ei lângă Cel-ce-Este «Iubirea».

Binecuvântat să fie Cel Purpuriu, care zilnic ne poartă povara, «Iubirea», mântuirea noastră! Cel Purpuriu este pentru noi Dumnezeul izbăvirilor și Cel-ce-Este «Iubirea» ne poate scăpa de moarte. Da, Cel Purpuriu va zdrobi capul vrăjmașilor Lui, creștetul capului celor ce trăiesc în păcat.

«Iubirea» zice: ‘Îi voi aduce înapoi din Basan, îi voi aduce înapoi din fundul mării («Babilon»), ca să-ți cufunzi piciorul în sânge și limba câinilor tăi să-și capete partea din vrăjmașii tăi.’... Ei văd intrarea Ta, Cel-ce-Ești, intrarea «Iubirii» mele, Împăratului meu, în Locașul cel Sfânt. În frunte merg cântăreții, apoi cei ce cântă din instrumente, în mijlocul fetelor care sună din timpane. Binecuvântați pe Cel Purpuriu în adunări, binecuvântați pe Cel-ce-Este, cei ce vă coborâți din Israel!

Iată tânărul «Beniamin» („fiul durerii”), care stăpânește peste ei, căpeteniile lui Iuda și ceata lor, căpeteniile lui Zabulon, căpeteniile lui Neftali. «Iubirea» ta te-a făcut puternic. Întărește, Cel-ce-Ești, ce ai făcut pentru noi în Templul Tău. Împărații Îți vor aduce daruri la Ierusalim. Înspăimântă fiara din trestii («Babilonul»), ceata taurilor, cu vițeii popoarelor; calcă în picioare pe cei ce își pun plăcerea în argint! Risipește popoarele cărora le place să se bată!

Cei mari vin din Egipt: Etiopia aleargă cu mâinile întinse spre Cel Purpuriu. Cântați «Iubirii», împărățiile pământului, și lăudați pe Cel-ce-Este! Cântați Celui ce călărește pe cerurile cerurilor veșnice! Iată că se aude glasul Lui, glasul Lui cel puternic! Dați slavă lui Dumnezeu, a cărui măreție este peste Israel și a cărui putere este în ceruri! Ce înfricoșat ești, Dumnezeule, din locașul Tău cel sfânt!

«Iubirea» lui Israel dă poporului Său tărie și mare putere. Binecuvântat să fie Dumnezeu!”

  • Thy Light Is Come
  • RevivalGlobal
  • ElijahToday
  • SalemsLOVE
  • EliasTODAY
  • CARMELinternational
  • CarmelTodai